Regels bij ziekte voor werkgevers en werknemers

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen.

Stappenplan ziekteverzuim

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staat wat werkgever en werknemers in de eerste 2 ziektejaren moeten doen. UWV heeft dit in een stappenplan ziekteverzuim voor werknemers en een stappenplan ziekteverzuim voor werkgevers uitgewerkt.

Werkgevers kunnen zich voorbereiden op de financiële gevolgen van ziekte en re-integratie van een werknemer. Bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten die het loon van de werknemer doorbetaalt.

Terugkeer naar werk

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat de zieke werknemer:

Om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk kan, moet een aantal stappen worden doorlopen. Deze stappen worden in het onderstaande filmpje uitgelegd.

Stel, een werknemer is langere tijd uit de roulatie,

bijvoorbeeld doordat na een ongeluk een complexe voetoperatie nodig was.

Eigenlijk wil de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk.

En dat wil de werkgever ook. Maar hoe zorg je dat dit verantwoord gebeurt

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er een aantal stappen

worden genomen. Dit doen de werknemer en werkgever samen.

Het is dus belangrijk dat zij goed contact blijven houden.

Probleemanalyse

De bedrijfsarts bekijkt de situatie en kijkt met de werknemer wat nodig is.

Hij maakt een probleemanalyse en geeft een advies aan de werkgever.

De werkgever leest dit advies en luistert naar het verhaal van de werknemer.

Plan van aanpak

De werkgever denkt na over wat er ondanks de ziekte wél mogelijk is.

En de werknemer denkt mee. Samen komen zij tot een plan van aanpak.

De werknemer werkt actief mee aan de uitvoering van het plan.

De werkgever bewaakt het plan en zorgt voor een goede begeleiding.

Voortgangsgesprekken

Samen bespreken zij elke zes weken hoe het gaat.

Werknemer en werkgever kijken telkens samen wat de volgende stap is

Zo gaan werkgever én werknemer samen voor werk en gezondheid.

Want verantwoord terugkeren naar werk, is beter dan lang thuis zitten.

Voor iedereen!

Na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte (wachttijd) kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een uitkering. Het gaat dan om een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of hij hier recht op heeft.

Vrijwillig loon doorbetalen door werkgever

Werkgever en werknemer kunnen er samen voor kiezen om de loondoorbetalingsperiode vrijwillig te verlengen. Dit kan als het ernaar uitziet dat de werknemer binnenkort volledig aan het werk kan, maar wat meer tijd nodig heeft voor de re-integratie. De werkgever en werknemer moeten uiterlijk 13 weken voor einde wachttijd samen het formulier Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA invullen en indienen bij UWV. 

Onenigheid over ziekte en/of re-integratie

Soms zijn de werkgever en de zieke werknemer het niet eens over het ziek zijn of de re-integratie. In dat geval kunnen zij de cao raadplegen. Hierin staat meestal een geschillenregeling. Zij kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Of naar de rechter stappen. De werknemer kan ook een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.

Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie, kan UWV een straf opleggen. Een werkgever moet dan maximaal een jaar langer loon doorbetalen. Werkt een werknemer niet mee aan zijn re-integratie? Dan mag de werkgever het loon inhouden. Of de werknemer in het uiterste geval ontslaan. De kantonrechter moet hiermee instemmen.

Ziekteverzekering zelfstandigen

De regels en verplichtingen bij ziekte gelden niet voor zelfstandigen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun herstel en inkomen tijdens ziekte. Om dit goed te regelen, kunnen zij zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Startende ondernemers kunnen een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet afsluiten bij UWV.