Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u verantwoording afleggen over de besteding van dat geld. Voor een pgb uit de Wlz, Wmo (officieel Wmo 2015) of Jeugdzorg moet u een goedgekeurd contract tussen u en uw hulpverlener hebben. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar staat hoe u uw pgb uit de Zvw moet verantwoorden.

Contract tussen u en hulpverlener goedkeuren

Krijgt u een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet het zorgkantoor het contract tussen u en uw hulpverlener goedkeuren. Krijgt u een pgb uit de Wmo of de Jeugdwet? Dan doet de gemeente dit. 

Betaling pas na controle van zorgcontract

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. De SVB betaalt alleen uit als u een goedgekeurd zorgcontract met uw zorgverlener heeft. 

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

Krijgt u een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plichten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden. Heeft u hulp nodig bij verantwoording en beheer van uw pgb? Daarvoor kunt u terecht bij de belangenvereniging Per Saldo en het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Betalingen aan uw zorgverlener uit een pgb-Zvw

Het blijft mogelijk uw huidige zorgverlener(s) uit te betalen uit een pgb-Zvw op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb-Zvw alleen kiezen voor een uurloon. 

Betalingen aan zorginstellingen of zorgverleners voor wie SVB niet de salarisadministratie doet, bijvoorbeeld betalingen van facturen, regelt u rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

Heeft u ook een budget voor andere zorg?

Voert uw zorgverlener naast persoonlijke verzorging of verpleging nog andere pgb-werkzaamheden uit? Dan betaalt u uw zorgverlener gedeeltelijk uit het pgb-Zvw en gedeeltelijk uit een ander budget. Bijvoorbeeld uit een pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet. Het is belangrijk dat de overeenkomst met uw zorgverlener duidelijk maakt hoe de uren en het uurtarief over de verschillende budgetten zijn verdeeld. De zorgverlener moet dan iedere week hetzelfde aantal Zvw-uren werken. 

Zie ook