Zorg in een zorginstelling

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe is de langdurige zorg en ondersteuning georganiseerd?

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Daarom heeft de overheid per 2015 de zorg anders georganiseerd. Dit was ook nodig omdat de zorg anders te duur wordt.

Zorg thuis

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat ze andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente wat ouderen of mensen met een beperking zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden.

Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Dat heet dan wijkverpleging.

Zorg in een zorginstelling

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psyschische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

In welke wetten is dit geregeld?

De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in deze wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

  In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze bieden beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
 • Jeugdwet

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hadden?

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine  groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd. Meer informatie vindt u op de website Wlz-overgangsrecht.

Zorg of ondersteuning nodig?

Wilt u weten hoe u zorg en/of ondersteuning kunt krijgen? Of heeft u vragen over het persoonsgebonden budget, de eigen bijdrage of over wijkverpleging? Kijk dan in onze vragen en antwoorden over zorg en ondersteuning thuis en vragen en antwoorden over zorg in een instelling.

Overzicht veranderingen in de zorg

infographic over de hervorming van de langdurige zorg per 2015
De Rijksoverheid. Voor Nederland