Onderzoeksrapport inzake definitieve vaststelling risicovereveningsbijdrage Zorgverzekeringswet over het jaar 2017 van Zorginstituut Nederland

In artikel 73a lid 1 van de Zorgverzekeringswet is opgenomen dat Zorginstituut Nederland jaarlijks voor 15 april aan de Minister een verantwoording over de vaststelling van de risicovereveningbijdrage verstrekt ten behoeve van het vierde kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de verantwoording wordt afgelegd. Deze verantwoording moet worden vergezeld van een assurancerapport van een externe accountant. In dit assurancerapport wordt aangegeven of het beheer en de organisatie voldaan hebben aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid. Aan de Auditdienst Rijk is gevraagd onderzoek te doen naar de werkzaamheden van de externe accountant die het proces van de definitieve vaststelling risicoverevening heeft beoordeeld, om de minister mede op basis van deze bevindingen in staat te stellen te bepalen of de definitieve vaststelling van de risicovereveningsbijdrage 2017 kan worden goedgekeurd. De bevindingen van de Auditdienst Rijk vindt u terug in dit rapport.