Rapport van feitelijke bevindingen m.b.t. de review van de accountantscontrole op het Financieel Jaarverslag Zorgverzekeringsfonds 2019 en het Financieel Jaarverslag Fonds langdurige zorg 2019

In artikel 74 en artikel 75, lid 1 van de Zorgverzekeringswet en artikel 5.2.2 en artikel 5.2.3, lid 1 van de Wet langdurige zorg is bepaald dat Zorginstituut Nederland jaarlijks aan de Minister met betrekking tot het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg een jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar overlegt. Deze jaarverslagen (per fonds) gaan vergezeld van een door een externe accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid, die mede betrekking heeft op de rechtmatige verkrijging en besteding van de middelen van het betreffende fonds, en een verslag van bevindingen. De externe accountant meldt in deze documenten zijn bevindingen of het beheer en de organisatie voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid. Deze jaarverslagen behoeven de goedkeuring van de minister. Aan de Auditdienst Rijk is gevraagd om een review uit te voeren op de accountantscontrole. De bevindingen van de Auditdienst Rijk vindt u terug in dit rapport.