Internationale samenwerking voor vrede, veiligheid en welvaart

Werken aan vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling. Dat is de kern van het geïntegreerde buitenlands beleid voor het komende begrotingsjaar zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. Diplomatie, ontwikkelingssamenwerking, defensie en handel zijn de manieren om de grondoorzaken van armoede, irreguliere migratie, terreur en klimaatverandering tegen te gaan. Door intensief samen te werken met onze partners in de EU, VN en NAVO, kunnen we effectief optreden en een verschil maken.

Het koffertje met de Miljoenennota in de Tweede Kamer.

Voorkomen en beschermen

De komende jaren investeert het kabinet extra in diplomatie, om grondoorzaken van migratie en mensenhandel aan te pakken, om hechter samen te werken met onze Europese partners en om Nederland veilig te houden. ‘Door het gesprek aan te blijven gaan, kunnen wij een krachtig wapen bieden in het voorkomen van conflicten’, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. In de afgelopen maanden is de aangekondigde intensivering van het postennetwerk al vol in gang gezet. De aangekondigde extra €10 miljoen in 2018 wordt onder meer ingezet voor het aantreden van nieuwe medewerkers in focuslanden als Jordanië, Irak en Libanon. Deze intensivering loopt op tot jaarlijks €40 miljoen extra. Zo kan het ministerie van Buitenlandse Zaken de belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland beter behartigen.

Als we met diplomatie een conflict niet kunnen voorkomen, moeten Nederlandse belangen op andere wijzen worden versterkt. In ons internationale veiligheidsbeleid legt het kabinet daarom focus op landen en regio’s die het meest relevant zijn voor de veiligheid van Nederland en het Koninkrijk. Nederland blijft daarom actief in Litouwen, Irak en Afghanistan. Minister Blok: ‘Met extra budget voor cyberveiligheid en ons co-voorzitterschap van het Global Counter Terrorism Forum verdedigen wij Nederland ook tegen nieuwere vormen van dreiging’.

Het kabinet zet zich ook in voor de vele Nederlanders die zich in het buitenland bevinden. Nederlanders maken bij elkaar ongeveer 20 miljoen buitenlandse reizen per jaar. Ook wonen en werken er ongeveer 1 miljoen landgenoten in het buitenland. Deze Nederlanders hebben soms de overheid nodig. Bijvoorbeeld als ze in moeilijkheden raken door een natuurramp of ongeluk. Maar ook als ze zaken willen regelen zoals een nieuw rijbewijs of paspoort, kinderbijslag of studiefinanciering. Het kabinet wil dat Nederlanders in het buitenland bij één enkel loket informatie kunnen krijgen over de dienstverlening van de Rijksoverheid. Het Loket Buitenland, waar Nederlanders 24 uur per dag en 7 dagen in de week terechtkunnen, wordt de komende jaren opgezet.

Investeren in Perspectief

Voor minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staan preventie van crises en het bieden van perspectief centraal. ‘Mensen moeten kans krijgen op een beter bestaan’, aldus de minister. Leidend daarbij zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) die in VN-verband zijn afgesproken. Zo wordt €60 miljoen extra uitgetrokken voor onder meer onderwijs, werk voor jongeren en versterking van de positie van vrouwen. Vanwege de sterke toename van het aantal vluchtelingen en ontheemden stijgt het budget voor humanitaire hulp in 2019 met €165 miljoen tot €370 miljoen. Verder lanceert de minister een nieuw initiatief voor psychosociale zorg. Kaag: ‘Vluchtelingen maken verschrikkelijke dingen mee. Met een reële kans op een trauma. Dit is een onderschat probleem dat snel moet worden opgepakt.’

Versterking internationale handelspositie

Om de internationale handelspositie verder te versterken, is het van groot belang dat de toegang tot internationale markten wordt vergroot. Concrete invulling daarvan volgt in de handelsbrief die binnenkort verschijnt. In samenhang daarmee wordt de dienstverlening aan MKB en startups die internationaal zaken willen doen verbeterd. Ook voor het handelsbeleid zijn de SDG's uitgangspunt. Kaag: ‘Onze Nederlandse topsectoren zijn met hun kennis en kunde bij uitstek in staat om een impuls te geven aan meer welvaart, veiligheid, een gezondere leefomgeving en een beter klimaat voor miljarden mensen. De SDG's zijn daarmee zowel een verbeter- als verdienmodel. En niet alleen de grote ondernemingen, zeker ook het MKB.’

In 2019 gaat investeringsinstelling Invest-NL aan de slag. Met een kapitaal van €2,5 miljard worden bedrijven ondersteund om producten op de internationale markt te brengen en internationale projecten te financieren.