Ankie Broekers-Knol
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Het auteursrecht op de foto’s in deze rubriek berust bij de Rijksoverheid en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. 

Ankie Broekers-Knol
Beeld: Arenda Oomen

Werkbezoeken

Hieronder worden enkele werkbezoeken uitgelicht die de staatssecretaris aflegde op thema’s binnen haar portefeuille. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken.

Asielprocedure

Nederland wil bescherming bieden aan mensen die vluchten voor oorlog of geweld. Verschillende organisaties werken hier samen om asielzoekers zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer een asielzoeker in Nederland aankomt en bij de politie of Koninklijke Marechaussee asiel aanvraagt begint de asielprocedure. De IND onderzoekt het verhaal van de asielzoeker en beslist of deze mag blijven. Het COA zorgt voor de opvang zolang de asielzoeker in procedure zit en begeleidt hem of haar naar een toekomst in Nederland of een ander land. Wanneer is besloten dat de asielzoeker het land moet verlaten wordt de begeleiding gericht op een toekomst in het land van herkomst. De DT&V ondersteunt asielzoekers bij hun vertrek uit Nederland. De staatssecretaris gaat regelmatig op werkbezoek om met alle betrokken organisaties in gesprek te gaan over het asielproces in Nederland en alles wat hierbij komt kijken.

AZC in Ter Apel

Op 10 juli 2019 bezocht staatssecretaris Broekers-Knol het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze ontmoette daar onder andere de politie, de Koninklijke Marechaussee, de IND, de burgemeester van Westerwolde, het COA en de DT&V. Van hen kreeg ze uitleg over wat zij doen binnen het asielzoekerscentrum.

Het tegengaan van irreguliere migratie, mensenhandel en mensensmokkel

Het tegengaan van irreguliere migratie is een van de pijlers van het kabinet. Om de Nederlandse buitengrenzen op de lucht- en zeehavens te versterken is dan ook extra geïnvesteerd in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee (KMar). De staatssecretaris bezocht de KMar in Hoek van Holland en op Schiphol.

Koninklijke Marechaussee, Hoek van Holland

Tijdens dit werkbezoek op 11 februari 2020 maakte de staatssecretaris samen met Zijne Majesteit de Koning kennis met de maritieme grensbewaking in Hoek van Holland. Die grenscontrole wordt uitgevoerd door de brigade Zuid-Holland van de Koninklijke Marechaussee. Ze spraken over paspoortcontroles, samenwerking in de migratieketen, schade voor vervoerders, informatie-uitwisseling met andere landen. Daarnaast bezochten ze ook een controlepost op het terrein van de haven om te zien welke middelen en innovaties worden ingezet om inklimmers op te sporen, zoals honden en een camerasysteem.

Koninklijke Marechaussee, Schiphol

Staatssecretaris Broekers-Knol keek op 16 oktober 2019 mee met de speciale grensbrigade van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Zij zorgen ervoor dat de paspoorten van alle passagiers goed gecontroleerd worden. Iedere dag opnieuw zijn ze alert of een reiziger wel of niet het land in mag. Ze pikken de valse reisdocumenten eruit, controleren visa en zijn het visitekaartje voor Nederland.

Internationale samenwerking

Nederland werkt op migratieterrein nauw samen met landen binnen en buiten Europa. De samenwerking is erop gericht om irreguliere migratie te voorkomen, opvang en bescherming van vluchtelingen in conflictregio´s te verbeteren, het gemeenschappelijk Europees asielbeleid te verbeteren, het maken van afspraken over terugkeer met herkomstlanden of in het kader van hervestiging of kennismigratie.

Nigeria

Samen met minister-president Rutte ging staatssecretaris Broekers-Knol op 19 november 2019 naar Nigeria. Ze maakte daar afspraken over de aanpak van illegale migratie. Nederland zet in op capaciteitsopbouw in het Afrikaanse land en op verbetering van grensbewaking. Ook is afgesproken de goede samenwerking op terugkeer verder te versterken. Nigeria werkt hard aan het bestrijden van mensenhandel en mensensmokkel. Om daarbij te helpen zal Nederland haar kennis en expertise op dit gebied delen.

Vluchtelingenkamp Lesbos

Op 30 oktober 2019 bezocht staatssecretaris Broekers-Knol het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Ze zag daar met eigen ogen de zorgelijke omstandigheden. Ze sprak er ook Nederlandse experts, die werken aan het verbeteren van de opvang, het versnellen van de asielprocedures en het zorgen voor terugkeer. Daarnaast zag ze het belangrijke werk van maatschappelijke organisaties, zoals Artsen zonder grenzen en Movement on the ground official.

Het Nederlandse kabinet is niet voor een tijdelijke oplossing voor de situatie op de Griekse eilanden, maar zet in op structurele verbeteringen in Griekenland, zoals het versnellen van asielprocedures, het verbeteren van de opvang en het bevorderen van terugkeer. Nederland en Griekenland werken samen aan de verbetering van de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland.