Minister Schouten in gesprek over natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

Op weg naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland investeert het kabinet 10 miljoen euro in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Op 16 maart brengt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een bezoek aan Groningen om in gesprek te gaan met de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) over de omslag naar natuurinclusieve landbouw. Het bezoek aan Groningen is onderdeel van de regiotour waarin de minister de verschillende regio’s bezoekt met wie een Regio Deal wordt gesloten. Het kabinet heeft in totaal 950 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van de regio’s.

In Groningen gaat minister Schouten op bezoek bij boer Erik van der Velde. Samen met zijn gezin beheert hij een melkveebedrijf met zo’n 120 melkkoeien. Daarbij werken zij volgens het ‘Pure Graze systeem’, dit betekent dat er maximaal wordt geweid met kruidenrijk gras, er veel aandacht is voor de bodem en voor biodiversiteit. Later gaat de minister in gesprek over het ‘Kwaliteitsbeleid Landbouw Noord-Nederland’, een breed gedragen ambitie rond vier kwaliteiten van de regio: Vitale Boeren, Vitaal Platteland, Verbonden met de Samenleving en Vitale natuur. Tot slot spreekt de minister met gedeputeerden van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Samen gaan zij in gesprek over de specifieke gebiedsgerichte aanpakken.

Natuurinclusieve landbouw

Minister Schouten: “Noord-Nederland en boeren horen bij elkaar en dat moet in de toekomst ook zo blijven. Om het boerenleven aantrekkelijk en levensvatbaar te laten zijn is een transitie noodzakelijk. Natuurinclusieve landbouw biedt mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen, het toenemen van de biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Samen investeren we in een toekomst die Noord-Nederland en Nederland als geheel groter en trotser gaat maken.”

In Friesland, Groningen en Drenthe is de agrarische sector heel beeldbepalend. Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden van de eigen karakters van de landschappen in Noord-Nederland. Maar dit gaat niet vanzelf. De route naar natuurinclusieve landbouw gaat via pilots, fieldlabs en een omslag in denken en doen. Het Rijk sluit aan bij de intensieve samenwerking tussen boeren, bewoners, natuurorganisaties en onderwijsinstellingen en investeert 10 miljoen euro.

Regio Deals

In Nederland zijn er meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van natuur en landschappen. Dit kabinet kiest ervoor om samen met de regio de opgaven die daar spelen aan te pakken in de vorm van Regio Deals. Het kabinet trekt hier in totaal bijna 1 miljard euro uit. En daarbij in te zetten op de kracht die in regio’s aanwezig is. Vorig jaar zijn uit 88 ingediende aanvragen 12 voorstellen geaccepteerd. Deze worden dit voorjaar verder uitgewerkt tot een deal.