Benoeming leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie krijgt nieuwe leden. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Per 1 augustus 2023 worden benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: mevrouw Vonk en de heren Bracht, Van ’t Westeinde, Bours en Drenth.

Per 1 september 2023 worden benoemd: mevrouw Groenendaal en de heren Bronzwaer en Foppen.

Als plaatsvervangende leden worden benoemd: mevrouw Angela en de heren Loth, Soffers, Van der Spoel, H. de Boer, Van Suilen, Van Voorthuizen en De Werd.

Ook worden drie rechters-plaatsvervangers benoemd: mevrouw Valdink en de heren Frans en Ter Borg.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken) en zijn ook betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges belast met tuchtrechtspraak.