Taken minister Ollongren

Minister Ollongren heeft haar taken tijdelijk aan andere bewindspersonen overgedragen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

 • Interbestuurlijke verhoudingen
 • Financiën mede-overheden
 • Gemeentelijke herindelingen
 • Constitutionele zaken (inclusief privacy)
 • Verkiezingen
 • Openbaarheid van bestuur en open data
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector
 • Normering topinkomens
 • Rechtspositie politieke ambtsdragers
 • Partijfinanciering
 • Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Rijksdienst
 • Algemene Bestuursdienst (ABD)
 • Kiesraad
 • Hoge colleges van staat (o.a. Raad van State, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer)
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • Wonen en Bouwen
 • Dienst Huurcommissie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet Ruimtelijke ordening
 • Kadaster
 • EU-beleid, o.a. op de terreinen Institutioneel (Europese Kiesakte, Financiering Europese Politieke Partijen, Transparantie), Bestuur (Europese Agenda Stad, regelingen klokkenluiders), Veiligheid (samenwerking inlichtingendiensten), Bouwen en Ruimtelijke Ordening (Europese aanpak Energie efficiëntie)