Taken

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

 • de interbestuurlijke verhoudingen (incl. de samenhang in de verschillende decentralisatieoperaties op de specifieke beleidsterreinen);
 • de financiën van de mede-overheden;
 • de gemeentelijke herindelingen;
 • constitutionele zaken;
 • de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector
 • de normering topinkomens;
 • de rechtspositie van politieke ambtsdragers;
 • partijfinanciering;
 • Koninkrijksrelaties;
 • de AIVD;
 • informatievoorziening openbare sector (incl. gemeentelijke basisadministratie en paspoorten);
 • burgerschap. 

De minister is belast met alle aangelegenheden op het terrein van wonen en bouwen, het rijksvastgoed, de rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige bestuursorganen en de beperking regeldruk burgers. Op het gebied van de organisatorische aspecten van de rijksdienst en de centralisatie van de bedrijfsvoering van de rijksdienst heeft de minister doorzettingsmacht.