Toespraak minister Blok 60 jaar Benelux

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot Hertog Henri,
Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koning Philippe,
Dames en heren, Mesdames en Messieurs,

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous à l'occasion du soixantieme anniversaire du Benelux.

Concordia res parvae crescunt. Of zoals hier beter bekend: l’Union fait la force, het devies van België.
Deze aansporing – in het Nederlands meestal vertaald met ‘Eendracht Maakt Macht’, en iets letterlijker: ‘Eendracht doet het kleine bloeien’ - was ook de wapenspreuk van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij hangt nog altijd in de Treves-zaal, waar de Nederlandse regering haar wekelijkse kabinetsberaad houdt.


Heel toepasselijk op een dag als vandaag, als wij de verjaardag van het partnerschap van onze drie kleinere landen vieren. De Benelux: drie landen die één zijn in hun ambitie om samen meer te zijn dan de som der delen. Om samen te groeien, en elkaar te versterken op vele terreinen – zoals veiligheid, interne markt en duurzaamheid.

De Benelux was een voorloper. En dat zijn we nog steeds. Wij houden onszelf ook nog steeds met regelmaat een kritische spiegel voor: is wat we vandaag doen ook nog goed voor morgen?
Dat is van groot belang, zeker nu er voor Europa een nieuwe, kritieke fase aanbreekt. We moeten blijven hervormen, keuzes durven maken en bruggen blijven bouwen. Het vertrek van het VK uit de EU maakt dat des te belangrijker.


Door de globalisering en het vervagen van grenzen kent de Benelux nieuwe uitdagingen. Op veiligheidsgebied. Op het gebied van economie en interne markt. Op het gebied van digitalisering en duurzaamheid.
Uitdagingen die we met elkaar en met succes oppakken.

In de strijd tegen drugscriminaliteit en terrorisme is goede, grensoverschrijdende samenwerking van belang.

Dankzij gezamenlijke controles en internationale drugsacties met politie- en douanediensten uit alle drie de landen hebben we meer grip op rondtoerende motorbendes.


We werken samen op fiscaal, douane en veterinair gebied. Bijvoorbeeld om fraude bij de handel in toppaarden tegen te gaan.
Echte maatregelen die daadwerkelijk verschil maken.

Er werken 12.000 Nederlandse inwoners in België. En 37.000 inwoners van België in Nederland. Drie jaar geleden hebben we automatische erkenning van diploma’s voor hoger onderwijs in de hele Benelux-regio ingevoerd. Inmiddels zijn hier associate-degree en doctor-titels bijgekomen. En we kijken nu naar automatische erkenning van MBO-diploma’s. Dat is uniek in Europa. En ontzettend handig.
We werken aan gelijke producteisen en etiketvoorschriften voor eerlijk concurrentievermogen van detailhandelaren in grensstreken en betere prijzen voor de consument.


Ook hier weer: echte maatregelen die echt verschil maken.

Dankzij het Benelux-webportaal kunnen grensarbeiders eenvoudiger bij belangrijke informatie en is werken over de grens gemakkelijker geworden.
De digitale vrachtbrief die we sinds 1 december als proef kennen, vermindert administratieve lasten, maakt het risico op fouten en fraude kleiner en bespaart papier. Dit maakt de vrachtindustrie goedkoper, veiliger én duurzamer.
We verwachten dat deze vrachtbrief over een tijdje ook gebruikt kan worden voor andere sectoren, zoals de binnenvaart. En in meer EU-landen.

"Wat de Benelux doet, is misschien niet altijd zichtbaar of sexy. Maar wel ontzettend praktisch."

Wat de Benelux doet, is misschien niet altijd zichtbaar of sexy. Maar wel ontzettend praktisch. Voor onszelf. En voor Europa. We zijn een proeftuin waar we vruchten telen die straks door heel Europa geplukt kunnen worden.
In 1985 ondertekenen de Benelux-landen met Duitsland en Frankrijk het Akkoord van Schengen: een van de pijlers van  het huidige Europa. Maar ook bij het afschaffen van de roamings-kosten liepen we voorop.
En wist u dat een derde van de elektrische laadpalen in de EU in de Benelux ligt? Onder Nederlands voorzitterschap zijn vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt om het binnen de Benelux nog makkelijker te maken om elektrische voertuigen op te laden en te betalen middels een laadpas of app. Ook hier zijn we weer: het voorportaal van Europa.

Zestig jaar Benelux is zestig jaar echte oplossingen voor onze bevolkingen. En daar moeten we aan blijven werken. Met gelijkgezinde EU-lidstaten. Met regionale verbanden zoals de Baltische en Scandinavische landen. Met onze directe buren: Noord Rijn-Westfalen en Noord-Frankrijk. En met elkaar.

Samen klinken we luider. Samen staan we sterker. Samen bereiken we meer.

Zeker in een tijd dat de EU voor grote uitdagingen staat, kan de Benelux zijn meerwaarde tonen door gebruik te blijven maken van deze beproefde proeftuinfunctie. Niet alleen in de ontwikkeling van praktische toepassingen, maar ook in beleidsmatige zin, door samen op te trekken op de grote dossiers van nu en de komende tijd: migratie, rechtsstatelijkheid en MFK.
Op het gebied van migratie maken we ons samen sterk voor samenwerking met de Sahel- en Sub-Sahara regio’s op regionale ontwikkeling en migratie, waaronder terugkeer.
Met andere gelijkgezinde landen zetten we ons in voor het bevorderen en beschermen van rechtsstatelijke waarden in de Unie.
Binnen de discussies over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader hebben we gelijklopende belangen als het gaat om behoud van voldoende vergoeding voor de inning van douaneheffingen.

De Benelux is dus van wezenlijk toegevoegde waarde voor een heleboel mensen. Onze ingezetenen. Laten wij ons daar, met elkaar, onverkort voor blijven inzetten.
Een van mijn illustere voorgangers, Joseph Luns, introduceerde daar ooit een apart werkwoord voor: Beneluxeren.

Hij bedoelde hiermee: propaganda bedrijven voor de Benelux, door op het voordeel van verdere samenwerking te wijzen.
Ik voeg het woord bij gelegenheid van onze zestigste verjaardag graag opnieuw toe aan onze vocabulaire.

Klein begonnen, eendrachtig groot gegroeid.

Laten wij met trots terugkijken. Met vertrouwen vooruit.
En vooral: blijven Beneluxeren !

Dank u wel.