Concrete maatregelen 2017, gepresenteerd op Prinsjesdag

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag 2016 heeft gepresenteerd.

Koopkracht

 • Het kabinet trekt € 1,1 miljard uit voor een evenwichtig en positief koopkrachtbeleid. De algemene heffingskorting, de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget worden verhoogd.
 • Overigens: vorig jaar al € 5 miljard aan lastenverlichting. Merken mensen wanneer zij belasting betalen over 2016.

Veiligheid en Justitie

 • Het kabinet maakt structureel  € 450 miljoen vrij voor Veiligheid en Justitie,  waarvan € 221 miljoen voor de Nationale politie, € 13 miljoen voor het OM en € 35 miljoen voor de rechtspraak.
 • € 10 miljoen in 2017, oplopend tot € 22  miljoen in 2019 voor bestrijding terrorisme
 • € 10 miljoen om de positie van de wijkagent te versterken
 • € 14 miljoen is beschikbaar voor cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit.

Defensie

 • € 300 miljoen voor defensie. Waarvan € 200 miljoen wordt ingezet om de personele en materiele capaciteiten te versterken.

Zorg en onderwijs

 • € 500 miljoen aan geplande bezuinigingen in de langdurige zorg gaan niet door (m.n. bij verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen).
 • € 100 miljoen voor bestrijding van armoede onder kinderen

Werk en groei

 • € 200 miljoen voor verbetering kwaliteit en toegankelijkheid kinderopvang
 • € 50 miljoen voor startups en het innovatieve MKB, bovenop het Aanvullend Actieplan MKB-financiering dat maatregelen tot maximaal € 2,5 miljard euro bevat om het eigen vermogen van het MKB te versterken en het financieringsaanbod te verbreden.
 • Vanaf 2017 werken we toe naar een volwaardig minimumloon voor jongeren vanaf 21 jaar. Het minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen wordt verhoogd.

Zie ook