Toekomst sociaal-medisch beoordelen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben nieuwe afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat UWV meer uitkeringsgerechtigden kan beoordelen en begeleiden en dat ook beter kan doen. Daarnaast is de verwachting dat de maatregelen het werk als verzekeringsarts aantrekkelijker maken. Niettemin blijft ondanks de nieuwe maatregelen de vraag naar sociaal-medische dienstverlening hoger dan het aanbod. Daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig, maar die zullen door het huidige demissionaire en het volgende kabinet samen met betrokkenen zoals ook de sociale partners goed gewogen moeten worden. 

UWV, NVVG en het ministerie van SZW hebben afgelopen jaar samen met Gupta Strategists onderzocht welke vraag er de komende jaren is naar sociaal-medische dienstverlening. De conclusie is stevig: als er niet verder wordt ingegrepen, zal de vraag naar sociaal-medische dienstverlening in 2027 meer dan 25 procent hoger zijn dan het beschikbare aanbod aan sociaal medische dienstverlening. Dat is nog zonder beleidswijzigingen zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal WIA-gerechtigden de komende jaren. Dit betekent dat de dienstverlening aan de mensen die al een uitkering hebben in toenemende mate in de knel zal komen.

UWV spant zich al jaren maximaal in om (verzekerings)artsen te werven, op te leiden en te behouden. Bovendien zet UWV in overleg met de verzekeringsartsen steeds meer in op verdergaande taakdelegatie. Maar dit houdt de vraag niet bij. UWV, NVVG en het ministerie hebben daarom in nauw overleg gezocht naar een andere manier van werken, maatregelen die uitkeringsgerechtigden zo persoonlijk en effectief mogelijk helpen en daarnaast de werkdruk verlagen bij UWV. Dit heeft geleid tot twee nieuwe werkwijzen: een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening en een effectievere inzet van de verzekeringsarts in de Ziektewet. Minister Koolmees heeft hierover vandaag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Minister Koolmees, UWV en de NVVG verwachten allen een positief effect van de maatregelen.

Uiteindelijk is de inschatting dat ook de nieuwe inzet op de langere termijn onvoldoende is om de groeiende vraag op te vangen. UWV, NVVG, Gupta en het ministerie hebben zich daarom gebogen over wijzigingen in werkwijzen en wet- en regelgeving die een aanvulling op deze twee maatregelen zouden kunnen vormen. Minister Koolmees stuurt een weergave van die zoektocht mee met de Kamerbrief. Daar horen ook ingrijpende keuzen bij. Minister Koolmees zal met onder andere de sociale partners bespreken hoe de consequenties van verschillende opties en maatregelen met elkaar gewogen moeten worden. De verdere besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet.