Overheidsfinanciën, banen en groei

De economische groei zet volgens de voorspellingen door met 1,7% in 2017. Ook de overheidsfinanciën zijn verbeterd. Het overheidstekort dat tijdens de crisis was opgelopen tot boven de 5%, komt volgend jaar naar verwachting uit op 0,5 % van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld daalt volgend jaar verder naar 62% van het bbp.

Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Nederland staat er na een aantal zware jaren weer beter voor. Dat zorgt ervoor dat publieke voorzieningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijven. De afgelopen jaren hebben veel gevraagd van iedereen. Het kabinet wil nu dat alle groepen in de samenleving merken dat het beter gaat met Nederland. Een greep uit de maatregelen:

 • Vanaf 2017 maakt het kabinet structureel € 1,55 miljard vrij voor veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding en € 1,1 miljard voor een evenwichtig koopkrachtbeeld.
 • Vanwege de terreuraanslagen en gewapende conflicten is het noodzakelijk om te investeren in veiligheid. Het kabinet investeert daarom € 470 miljoen extra in justitie en veiligheid, waarvan ruim € 200 miljoen naar de National Politie gaat. Defensie krijgt € 300 miljoen, waarvan ruim € 200 miljoen voor de strijdkrachten.
 • Om ongelijkheid tegen te gaan wordt voor kinderarmoede structureel € 100 miljoen uitgetrokken voor bijvoorbeeld sport, schoolspullen en zwemles, zodat ze mee kunnen doen.
 • Er wordt €200 miljoen vrijgemaakt voor onder meer grotere gelijke kansen en een betere doorstroming in het onderwijs.
 • € 500 miljoen aan geplande bezuinigingen in de langdurige zorg gaat niet door. Dit heeft name effect op de verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen.

Arbeidsmarkt

De werkloosheid is in 2016 gedaald naar 5,8% en voor het eerst sinds 2009 groeit het aantal vaste contracten weer. Ook het aantal banen is gestegen naar meer dan 10 miljoen. Concreet betekent dit dat de meeste mensen komend jaar meer te besteden hebben en dat het makkelijker wordt nieuw werk te vinden. Het kabinet zet zich in voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en zorgt dat ondernemen en werken loont. Een greep uit de maatregelen:

 • Vanaf 2017 wordt er toegewerkt naar een volwaardig minimumloon voor jongeren vanaf 21 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20-jarigen wordt verhoogd. Werknemers die stukloon verdienen gaan tenminste het wettelijk minimumloon verdienen.
 • Het lage-inkomensvoordeel maakt het komend jaar aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120% WML) in dienst te nemen en houden.
 • Ook in 2017 helpt het actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers' het arbeidsmarktperspectief van deze groep te verbeteren.
 • Het UWV gaat meer persoonlijke dienstverlening aanbieden aan werkzoekenden met een WW-uitkering.
 • Per 2017 wordt er € 200 miljoen euro geïnvesteerd voor verbetering kwaliteit en toegankelijkheid kinderopvang.
 • Gemeenten worden verplicht om een bepaalde hoeveelheid beschutte werkplekken in te richten.

Ondernemers

Ondernemers zijn belangrijk voor economische groei. Zij zorgen voor innovatie, export en banen. Het kabinet gaat hen daarbij helpen door toegang tot kapitaal verder te verbeteren en te faciliteren, regels te versimpelen en buitenlandse afzetmarkten te openen. In 2017  staat voor meer dan € 6,5 miljard uit aan garanties voor met name MKB. Daarmee kunnen bedrijven investeren en groeien. Een greep uit de maatregelen:

 • Per 2017 is er € 50 miljoen beschikbaar voor startups en het innovatieve mkb. Dit komt bovenop het Aanvullend Actieplan MKB-financiering dat maatregelen tot maximaal € 2,5 miljard bevat om het eigen vermogen van het MKB te versterken en het financieringsaanbod te verbreden.
 • Vanaf 2017 is via de WBSO extra budget voor onderzoek en ontwikkeling beschikbaar. Dit zorgt voor een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. De regeling focust zich in 2017 op het innovatief MKB.
 • Komend jaar wordt ook de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met € 2,5 miljard te verminderen gerealiseerd. Inmiddels is voor € 2,09 miljard aan regeldruk verminderd.
 • Er is in 2016 een recordaantal van 9.300 banen en € 1,87 miljard aan buitenlandse investeringen naar Nederland gehaald. In 2017 gaat het kabinet door met handelsmissies en inspanningen om buitenlandse bedrijven naar ons land te halen.
 • Het kabinet wil vervoer in Nederland veiliger, schoner en effectiever maken. En zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer, zodat mensen en goederen sneller op de plek van bestemming zijn.
 • Om de groei van de luchthaven mogelijk te maken investeert het kabinet in de bereikbaarheid van Schiphol. In 2017 wordt de verkenning voor de OV-bereikbaarheid van Schiphol verder uitgewerkt.