Veiligheid, infrastructuur en klimaat

In 2017 blijft het kabinet zich sterk maken voor een veilig Nederland en een sterke rechtsstaat. Er wordt structureel € 470 miljoen extra vrijgemaakt voor veiligheid. Een greep uit de maatregelen:

Veiligheid en Justitie

  • De begroting van de politie wordt vanaf 2017 versterkt met € 221 miljoen, het geld wordt onder meer gebruikt om de wijkagent te ontlasten, zodat deze zich meer kan richten op taken op straat.
  •  Er komt € 20 miljoen extra voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.            
  • Het kabinet investeert in betere samenwerking en informatie-uitwisseling en in de versterking van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Het programma Integrale Aanpak Jihadisme wordt in 2017 afgerond.
  • Omdat misdaad steeds meer verschuift van offline naar online is volgend jaar € 5 miljoen en vanaf 2018 structureel € 14 miljoen beschikbaar voor cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit. Zo wordt de capaciteit van het Nationaal Detectie Netwerk uitgebreid en wordt er geïnvesteerd in het Team High Tech Crime van de politie.
  • Het kabinet trekt meer geld uit voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit, mensenhandel en voor het afpakken van crimineel vermogen. In totaal gaat het om een bedrag van € 7 miljoen in 2017, oplopend tot structureel € 10 miljoen in 2018 en verder.
  • Het NFI en collega-instituten krijgen meer armslag voor sporenonderzoek. Ook is er extra geld voor opleidingen voor het personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
  • Het toezicht op de grenzen en de in Nederland aanwezige vreemdelingen wordt versterkt.

Integratie en asiel

Nederland is een rechtstaat waar voor alle inwoners dezelfde waarden en vrijheden gelden. Van iedereen in dit land wordt verwacht dat hij of zij deze respecteert. Iedereen kan erop rekenen dat de overheid hem of haar beschermt als anderen proberen deze vrijheden aan te tasten. Spanningen, waar ook in de wereld, zijn nooit een excuus om mensen in ons land te intimideren, te bedreigen of om geweld te gebruiken. In Nederland vechten we conflicten niet uit, maar praten we met elkaar. Nieuwkomers hebben de plicht om zich in te zetten voor onze samenleving. Het uitgangspunt daarbij is: blijven is meedoen. Dat betekent dat we van nieuwkomers de inspanning vragen om een baan te zoeken, de taal te leren, onze waarden te kennen en te respecteren. Discriminatie staat succesvol meedoen in onze samenleving in de weg. Wie hiermee te maken krijgt, vindt de overheid dan ook aan zijn of haar zijde.

Het kabinet handhaaft ook in 2017 een én-én-én aanpak van migratie. Dat betekent dat buiten Europa zoveel mogelijk wordt gezorgd voor veilige en duurzame opvang in de regio. Binnen Europa wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke, samenhangende Europese aanpak. En in Nederland wordt op grond van het asielbeleid bescherming geboden aan vluchtelingen die dat nodig hebben. Het einddoel dat het kabinet voor ogen heeft is dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog in veilige landen in de regio bescherming en toekomstperspectief  wordt geboden. Wie geen bescherming nodig heeft en dus niet in Nederland mag blijven, moet terugkeren naar het land van herkomst. De Europese aanpak moet gericht zijn op verdere versterking van de bewaking van de buitengrenzen via een effectief en efficiënt grenstoezicht, evenredige verdeling van vluchtelingen en een effectief terugkeerbeleid.