Zorg, Onderwijs en Woningmarkt

Het kabinet werkt aan een goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Door het kabinetsbeleid zijn de zorgkosten nu onder controle. De ambitie blijft om zorg beter te laten aansluiten op de wensen van mensen, kwaliteit te verbeteren en kosten te beheersen. Dat doet het kabinet door de omslag te maken naar het voorkomen van ziekten, zorg zinnig en zuinig te leveren, en digitale mogelijkheden in de zorg veel meer te benutten.

Zorg

 • Het kabinet investeert € 200 miljoen extra voor wijkverpleging.
 • De geplande bezuinigingen van € 500 miljoen in de langdurige zorg gaan niet door. Dit heeft name effect op verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Het geld dat beschikbaar is in de Wet langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten loopt hierdoor op van € 19,8 miljard dit jaar tot € 23,3 miljard in 2020.
 • Er komt € 105 miljoen beschikbaar voor er betere gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen;
 • Er wordt € 30 miljoen extra uitgetrokken voor onderzoek naar dementie
 • De zorgpremie stijgt beperkt in 2017 met ongeveer € 3 per maand. Daarmee is de premie in 2017 bijna gelijk aan de premie van 2012, maar in 2017 is daarvoor meer en betere zorg beschikbaar.
 •  Het eigen risico blijft gelijk aan vorig jaar vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten. Dat is voor het eerst sinds de invoering in 2008, ondanks uitbreiding van het pakket.
 • De zorg is nu zo ingericht dat een persoonsgerichte aanpak mogelijk is: zorg thuis of dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet. En afgestemd op ieders persoonlijke situatie, rekening houdend met wat een ieder zelf nog kan of niet kan.

Onderwijs

Het kabinet zet ook in 2017 in op de kwaliteit van het onderwijs door onder andere te investeren in leraren en schoolleiders. Ook wordt er geld vrij gemaakt voor betere doorstroming en meer gelijke kansen. Een greep uit de maatregelen:

 • Het kabinet trekt € 25 miljoen uit voor gelijke kansen in het onderwijs.
 • Er gaat € 15 miljoen naar asielkinderen, zodat scholen een tweede jaar extra bekostiging krijgen voor taalonderwijs. De kinderen moeten binnen 3 maanden na aankomst in Nederland onderwijs krijgen. Gemeenten moeten hiervoor zorgen.
 • Ouders van minderjarige mbo-studenten, die moeite hebben om de schoolkosten te betalen, krijgen een tegemoetkoming. Het kabinet stelt hiervoor € 10 miljoen beschikbaar.
 •  € 5 miljoen gaat naar achterstandenbeleid. Hiermee krijgen ook kleine gemeenten voldoende geld om voorscholen in te richten voor kinderen met een risico op taalachterstand.
 • Het kabinet investeert 2017 € 7,5 miljoen om de overstap van mbo naar hbo makkelijker te maken. Deze overgang blijkt voor veel studenten een (te) grote stap. De uitval onder mbo'ers die doorstuderen aan het hbo is hierdoor elk jaar groot.

Woningmarkt

Het herstel op de woningmarkt gaat onverminderd door. Het  herstel doet zich nu over het hele land voor. De woningverkopen liggen alweer op het niveau van vóór de crisis. Het vertrouwen van huiseigenaren en kopers groeit. Tegelijkertijd wonen er op de huurmarkt nog te veel mensen 'scheef'. Dat belemmert de doorstroming. Een greep uit de maatregelen:

 •  De eigen bijdrage in de huurtoeslag gaat omlaag; concreet betekent dat dat iemand die huurtoeslag ontvangt, € 10,50 extra per maand krijgt.
 • Het kabinet verruimt de vrijstelling van de schenkbelasting voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 naar € 100.000. Een schenking,  bijvoorbeeld van een ouder aan een kind, kan starters op de woningmarkt helpen.
 • In 2017 gaat de maximale hypotheek verder omlaag. Mensen mogen nog maar 1% méér lenen dan de waarde van het huis.    
 • In 2017 wordt het mogelijk gemaakt om een extra huurverhoging door te voeren om mensen die 'scheef' stimuleren te verhuizen. De goedkoopste huurhuizen moeten naar mensen met de laagste inkomens.
 • Het totaal van alle huurverhogingen wordt begrensd. Hierdoor zullen de huurverhogingen door woningcorporaties in 2017 gemiddeld lager uitvallen. Gevolg is dat mensen die naar een nieuwe woning willen, eerder geneigd zijn te verhuizen.