Melden bezit asbestweg

Het is verboden om een weg te bezitten die asbest bevat. Heeft u een asbestweg? Bijvoorbeeld een pad op uw erf? Dan moet u hiervan melding doen.

Melding doen van bezit asbesthoudende weg

U moet uw asbestweg melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). En u moet het asbest zo snel mogelijk verwijderen. De ILT controleert dit.

Wetten en regels

Besluit asbestwegen milieubeheer