Onderwerp: Reisadviezen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Reisadvies Egypte

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden

Laatst gewijzigd op: 01-04-2014 | Nog steeds geldig op: 17-04-2014

In het reisadvies Egypte zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Terrorisme' gewijzigd.

Actualiteiten

Na de val van president Morsi en het aantreden van de interim-regering in juli 2013 hebben meerdere extremistische groeperingen opgeroepen tot geweld. Politieke onrust en gewelddadige acties zijn de komende maanden in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen verwachtbaar. Er is een dreiging van terroristische aanslagen in het gehele land. Reizigers wordt geadviseerd overheidsgebouwen en publieke plaatsen waar veel buitenlanders komen te mijden.

Vanwege een terroristische dreiging tegen het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï, adviseren we reizigers om vóór de reis bij hun luchtvaartmaatschappij of touroperator navraag te doen of bij de vliegroute rekening wordt gehouden met deze dreiging.

Alle reizen naar de Sinaï worden ontraden. Het geweld in de Sinaï is in de afgelopen maanden geëscaleerd en er is een reële dreiging van terroristische aanslagen. Nederlanders die nu in Sharm el Sheikh of één van de andere badplaatsen in de Sinaï verblijven wordt geadviseerd het gebied te verlaten en daarover contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Voor de overige delen van Egypte worden alle niet-essentiële reizen ontraden met uitzondering van de volgende toeristische bestemmingen:

  • de hotelresorts in de gebieden aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez;
  • de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel (inclusief cruises);

U wordt aangeraden bij bezoeken aan de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel, alsmede eerdergenoemde hotelresorts die zijn gelegen aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez extra waakzaamheid te betrachten en deze bestemmingen uitsluitend per nabijgelegen luchthaven te bezoeken. De nabijgelegen luchthavens zijn zowel met directe vluchten als met vluchten via Cairo International Airport aan te vliegen. Ontraden wordt om over de weg tussen Luxor en Aswan te reizen.

Algemeen

Egypte wordt geplaagd door sociale onrust en politieke spanningen (stakingen, blokkades, inflatie, beschikbaarheid van goederen en dergelijke) die gepaard gaan met demonstraties en gewelddadigheden die inmiddels hebben geleid tot honderden doden en vele gewonden. Nog steeds vinden demonstraties in Caïro en overige gebieden in Egypte plaats waarbij ook (vuur)wapens worden gebruikt. Daarbij is ook sprake van een escalatie van seksueel geweld, waarbij ook westerse vrouwen het slachtoffer zijn geworden.
Veiligheidstroepen kunnen hard optreden. Bij het tegengaan van demonstaties is gebruik van traangas van een agressieve soort met ernstige bijwerkingen mogelijk, die ook onder de grond in metrostations, kan doordringen.

Reizigers worden geadviseerd de aanwijzingen van het leger en de politie strikt op te volgen. Tevens wordt geadviseerd (de ruime nabijheid van) demonstraties en samenscholingen absoluut te mijden en deze niet te fotograferen of te filmen, de berichtgeving in de media te volgen en zich te informeren over de actuele binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen.

De publieke opinie in Egypte kan soms heftig reageren op binnenlandse of buitenlandse gebeurtenissen, zoals bij uitingen die door Moslims als kwetsend worden ervaren.
Er is in toenemende mate sprake van een negatieve houding ten opzichte van buitenlanders. Deze kunnen agressief benaderd worden.

In Caïro kan extreme verkeershinder ontstaan, waardoor het zeer moeilijk kan zijn een plaats van bestemming te bereiken. Deze verkeershinder zou kunnen leiden tot beperkte bereikbaarheid van de luchthavens hetgeen gevolgen kan hebben voor aankomende en vertrekkende vluchten. Het Egyptische (trein)verkeer brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, dat zich vertaalt in grote aantallen verkeersdoden.

U kunt onverwachts geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen van de Egyptische overheid. Er moet rekening worden gehouden met diverse controlemomenten tijdens de reis. De Nederlandse ambassade kan niet op alle locaties in Egypte (tijdig) consulaire bijstand verlenen.

U wordt geadviseerd geen opnames (foto, film, etc.) te maken van locaties die door de Egyptische autoriteiten als strategisch zijn aangemerkt zoals onder meer (militaire) overheidsgebouwen en –terreinen, elektriciteitscentrales, het Suez kanaal etc. De Egyptische wet verbiedt dit en bij overtreding kan de politie overgaan tot arrestatie, waarna een rechtsgang kan volgen met mogelijke ongewenst verklaring van betrokken personen. Er bestaat extra gevoeligheid voor wat betreft journalisten. Voor hen bestaan speciale procedures met betrekking tot persaccreditatie en de invoer van apparatuur.

Standaarden en voorzieningen op het gebied van veiligheid kunnen afwijken van die in Nederland en de naleving van voorschriften is in Egypte niet altijd vanzelfsprekend. Reizigers wordt aangeraden bij al hun activiteiten, in het bijzonder bij de beoefening van risicovolle sporten, hierop attent te zijn. Zo zijn in het verleden toeristen omgekomen bij het beoefenen van duiksport, door water scooters, luchtballonvluchten en gemotoriseerde vierwielers (zogenaamde quads). De reiziger heeft hier een eigen verantwoordelijkheid en wordt aangeraden zoveel mogelijk van erkende en als goed bekendstaande organisaties gebruik te maken.

Homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd in Egypte. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij uw opstelling en uitingen.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Egypte wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Egypte kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade te Caïro.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Na de val van president Morsi hebben meerdere extremistische groeperingen opgeroepen tot geweld, waarbij gedreigd wordt met aanslagen. Er moet rekening worden gehouden met de reële dreiging van terroristische aanslagen in het gehele land. Reizigers wordt geadviseerd overheidsgebouwen en publieke plaatsen waar veel buitenlanders komen te mijden.

Vanwege een terroristische dreiging tegen het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï, adviseren we reizigers om vóór de reis bij hun luchtvaartmaatschappij of touroperator navraag te doen of bij de vliegroute rekening wordt gehouden met deze dreiging.
Tevens dient u zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

In de afgelopen jaren en vooral na de revolutie is sprake van een toename in criminaliteit in met name de grote steden en drukke badplaatsen. Met regelmaat vinden carjacking en kortstondige vrijheidsberovingen (zie rubriek 'Onveilige gebieden') plaats, waarvan buitenlanders het slachtoffer zijn.

In verband met een terugloop van het aantal toeristen dat momenteel Egypte bezoekt worden degenen die Egypte bezoeken veelvuldig en opdringerig aangesproken door personen die werkzaam zijn in de toeristenindustrie, waarbij eveneens een toename is in kleine criminaliteit en van ongewenste intimiteiten. Met name in de toeristische steden is een toename in conflicten tussen toeristen en lokale taxichauffeurs waargenomen, waarbij zich ook gewelddadige roofovervallen hebben voorgedaan.

Onveilige gebieden

Alle reizen naar de Sinaï worden ontraden. Het geweld in de Sinaï is in de afgelopen maanden geëscaleerd en er is een reële dreiging van terroristische aanslagen. Nederlanders die nu in Sharm el Sheikh of één van de andere badplaatsen in de Sinaï verblijven wordt geadviseerd het gebied te verlaten en daarover contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Voor de overige delen van Egypte worden alle niet-essentiële reizen ontraden met uitzondering van de volgende toeristische bestemmingen:

  • de hotelresorts in de gebieden aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez;
  • de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel (inclusief cruises);

In de Sinaï hebben zich vele gewelddadigheden voorgedaan. Sinds de val van President Morsi is de situatie in de Sinaï verder geëscaleerd. Hoewel het leger tracht controle over het gebied te herstellen, heeft het aanvallen op grensposten, legereenheden en overheidsgebouwen en ook sectarisch geweld niet kunnen voorkomen. Tevens vonden kortstondige vrijheidsberovingen door Bedoeïenen in de Sinaï plaats, bijvoorbeeld in het gebied rond het St. Catherina klooster, maar ook op doorgaande wegen in de Sinaï. Gegijzelden werden gebruikt om druk uit te oefenen op de Egyptische autoriteiten. Ook in de rest van het binnenland van de Sinaï is het onrustig en komen onofficiële wegblokkades, gijzelingen, overvallen en (met geweld gepaard gaande) diefstallen van voertuigen door zwaar gewapende groeperingen voor.

U wordt aangeraden bij bezoeken aan de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel, alsmede eerdergenoemde hotelresorts die zijn gelegen aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez extra waakzaamheid te betrachten en deze bestemmingen uitsluitend per nabijgelegen luchthaven te bezoeken. De nabijgelegen luchthavens zijn zowel met directe vluchten als met vluchten via Cairo International Airport aan te vliegen. Ontraden wordt om over de weg tussen Luxor en Aswan te reizen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.