3. Aanbestedingsfase DBFMO-project

In de aanbestedingsfase van een DBFMO-project (Design Build Finance Maintain Operate) vindt de selectie van het consortium plaats. De aanbesteding wordt aangekondigd en gegadigden kunnen zich melden. 

Selectie aanbieders

Als er veel aanbieders zijn, vindt er een selectie plaats. Met de overgebleven partijen gaat de overheid een concurrentiegerichte dialoog aan. Hierbij kan weer een selectieronde plaatsvinden.

Uiteindelijk blijven 3 partijen over die een voorstel indienen. Marktpartijen krijgen van de overheid een vergoeding voor een deel van de kosten die ze hiervoor moeten maken. Voorwaarde is wel dat de inschrijving van de marktpartij voldoet aan alle voorwaarden voor het project. 

Aanbestedingsprocedure

Op de website van PIANOO staat de aanbestedingsprocedure beschreven.

Concurrentiegerichte dialoog

Bij de aanbesteding van een DBFMO-project is er een concurrentiegerichte dialoog. Opdrachtgever en gegadigden gaan met elkaar de dialoog aan over mogelijke oplossingen. Ze bespreken onder andere:

 • het ontwerp;
 • het contract;
 • de output specificaties;
 • het financieringsmodel.

Het doel van de dialoog is om tot de optimale vraagstelling te komen waarmee de gegadigden ook de optimale oplossing kunnen bieden. Deze dialoog start met een vraag waar geen eenduidige oplossing voor bekend is. Dit is anders dan bij een 'traditionele’ procedure.

Handreiking De concurrentiegericht dialoog

De Handreiking ‘De concurrentiegerichte dialoog’ ondersteunt aanbestedende partijen om een dialoog te organiseren. 

Handreiking EMVI (economisch meest voordeling inschrijving)-criteria

De overheid stimuleert de toepassing van de EMVI-criteria. Bij EMVI kunnen naast de prijs andere criteria meegewogen worden zoals:

 • innovatief;
 • duurzaam;
 • sociaal;
 • snel;
 • goed functionerend;
 • esthetisch;
 • sterk;
 • hoge capaciteit;
 • weinig hinder;
 • klantvriendelijk.

De Handreiking EMVI kan inkopers helpen om EMVI toe te passen.

Opstellen definitief contract

Na de dialoog kan de opdrachtgever het definitieve contract opstellen. Hier kunnen de gegadigden dan hun inschrijving op doen. De opdrachtgever kiest dan op basis van EMVI de beste partij en gunt deze het contract. 

Financial close

De contractpartner is bekend, deze kan nu de afspraken met de financiers definitief maken. Hierna kan de realisatiefase beginnen.