5. Exploitatiefase DBFMO-project

In de exploitatiefase wordt het project voor een afgesproken periode geëxploiteerd door de opdrachtnemer. Doorgaans is dit 20 tot 30 jaar. Dat is de periode waarin het voor de opdrachtnemer economisch interessant is het contract aan te gaan. Onder exploitatie valt het beheer en onderhoud, de monitoring en de facilitaire dienstverlening van het object. In deze periode moet het contract beheerst worden. Dit is contractmanagement. 

De Algemene Rekenkamer onderzocht de wijze waarop het Rijk DBFM(O)-contracten beheerst en hoe de Tweede Kamer hierover geïnformeerd wordt (juni 2013).

De voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 informeert over de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van DBFM(O)-beleid en DBFM(O)-contracten.

Betalingsmechanisme

Het principe van de DBFM-overeenkomst is om de opdrachtnemer niet af te rekenen op de levering van een product maar van een dienst, een prestatie. De betaling wordt gebaseerd op de geleverde prestatie. De opdrachtnemer ontvangt vanaf de beschikbaarheidsdatum ieder kwartaal een vergoeding, de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding voor de geleverde prestatie.

Deze beschikbaarheidsvergoeding kan voor een klein deel (10-20 %) reeds starten in de realisatiefase, indien de opdrachtgever dan al verantwoordelijk is voor een deel van het onderhoud. Naar gelang de (niet) geleverde prestatie kunnen boetes in mindering worden gebracht.

Systeemgerichte contractbeheersing

Rijkswaterstaat (RWS) geeft opdrachtnemers graag passende verantwoordelijkheid. RWS bewaakt de te leveren kwaliteit van het geleverde product met behulp van een kwaliteitsmanagementsysteem. Ook moet de opdrachtnemer aantonen dat zij voldoen aan de eisen van RWS. RWS past vervolgens Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toe om dit te toetsen. RWS past deze systematiek toe bij alle contractvormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsborging plaatsvindt.