Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Doet u aangifte inkomstenbelasting, dan kunt u in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is een vast bedrag. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden, dan kan de heffingskorting onder bepaalde voorwaarden aan u worden uitbetaald.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt.
 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen die aan het begin van een kalenderjaar ten minste 60 jaar, maar nog geen 64 jaar zijn. Hiermee kunt u sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd met ingang van 2013 op te vangen. De belastingkorting geldt vanaf 90% van het wettelijk minimumloon en stopt bij een inkomen van 175% van het wettelijk minimumloon. De korting is maximaal bij inkomens vanaf 100% van het wettelijk minimumloon tot en met inkomens van 120% van het minimumloon.

Heffingskortingen voor ouders

 • Alleenstaandeouderkorting

  U kunt in aanmerking komen voor de alleenstaandeouderkorting als u alleenstaande ouder bent en voor minstens 1 kind zorgt. Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het kabinet wil vanaf 2015 de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting afschaffen. Alleenstaande ouders krijgen in plaats daarvan een compensatie van € 2800 per jaar bij het kindgebonden budget (de alleenstaande ouderkop).

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen.

 • Ouderschapsverlofkorting

  Als u gebruikmaakt van ouderschapsverlof, kunt u ouderschapsverlofkorting krijgen. U heeft daarvoor een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever nodig. Het kabinet wil per 2015 de ouderschapsverlofkorting afschaffen.

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.

 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden

  De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden is 1% van de uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden, met een maximum van € 121 in 2014. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • als u recht heeft op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) en als de ouderenkorting  voor u niet geldt;
 • als u recht heeft op een Wajong-uitkering, maar die niet ontvangt omdat u een andere uitkering of ander inkomen heeft.

Heffingskorting voor groen beleggen

Belegt u of uw fiscale partner in 2014 geld in een groenfonds? Dan krijgt u een korting van 0,7% van uw vrijstelling in box 3. De overige heffingskortingen (sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal) en de bijbehorende vrijstellingen in box 3 zijn sinds 1 januari 2013 vervallen.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De volgende heffingskortingen worden verrekend met uw loon door uw werkgever of met uw uitkering door de uitkerende instantie:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.