Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief kabinetsstandpunt over de herziening van het interceptiestelsel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer met het kabinetsstandpunt over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | BZK, Defensie

Diagram interceptiestelsel

Diagram van de hoofdlijnen van het nieuwe interceptiestelsel (Wiv).

Brief | 21-11-2014 | BZK, Defensie

Kamerbrief over een privacy impact assessment bij wetgeving

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer met een reactie op de motie Segers/Oosenbrug over een privacy impact ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-11-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging Besluit huurprijzen woonruimte

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | BZK

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met de ...

Besluit | 17-10-2014 | BZK

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nota naar aanleiding van het verslag van wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 16-10-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag inzake ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2014 | BZK

Nota van wijziging inzake Reparatiewet WNT

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering ...

Beleidsnota | 10-10-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Reparatiewet WNT

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij een nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet normering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2014 | BZK

Actualisatie Kabinetsvoorstel - Modernisering van het Woningwaarderingsstelsel

Rapport over de modernisering van het Woningwaarderingsstelsel.

Rapport | 02-10-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.