Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Grondwet en Statuut

Meer dan 200 documenten en publicaties over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met de ...

Besluit | 17-10-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging Besluit huurprijzen woonruimte

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | BZK

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nota naar aanleiding van het verslag van wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 16-10-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag inzake ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2014 | BZK

Nota van wijziging inzake Reparatiewet WNT

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering ...

Beleidsnota | 10-10-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Reparatiewet WNT

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij een nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet normering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2014 | BZK

Actualisatie Kabinetsvoorstel - Modernisering van het Woningwaarderingsstelsel

Rapport over de modernisering van het Woningwaarderingsstelsel.

Rapport | 02-10-2014 | BZK

Kamerbrief over de waarborgfunctie naar aan leiding van het wetgevingsoverleg d.d. 12 juni 2014

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2014 | BZK

Nota naar aanleiding van het verslag Reparatiewet WNT

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering ...

Beleidsnota | 23-09-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Reparatiewet WNT

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.