Persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij het LCH

Zorginstellingen en zorgprofessionals kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH verzorgt de distributie van de ingekochte middelen naar alle zorgsectoren. Bijvoorbeeld naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en GGZ-instellingen.

Verdeling van de beschermingsmiddelen

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is, in overleg met zorgpartijen, een verdeelmodel opgesteld voor een goede verdeling van beschermingsmiddelen tussen en binnen alle regio’s. Met dit verdeelmodel kan het LCH de beschikbare voorraden van beschermingsmiddelen verdelen op basis van besmettingsrisico’s in bepaalde behandelsituaties. Voor de besmettingsrisico’s voor personeel en cliënten maakt het immers uit hoe risicovol de behandeling is en hoeveel contact er is.

Het uitgangspunt is dat waar dezelfde risico’s zijn, ook dezelfde bescherming nodig is en beschikbaar moet zijn. Ook wordt gekeken naar het aantal besmette personen op wie die handeling betrekking heeft en naar de behoefte aan beschermingsmaterialen.

De expertise van het RIVM, het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ), GGD-GHOR Nederland en deskundigen uit de verschillende zorgsectoren zijn hierbij gebundeld. Daarnaast houdt het verdeelmodel er rekening mee dat zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd kunnen afwijken van de RIVM-uitgangspunten voor gepast gebruik van beschermingsmiddelen, als de situatie daarom vraagt.

Het opgestelde verdeelmodel kan worden aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten en ervaring in de praktijk. 

ROAZ stuurt op toewijzing middelen

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) blijft inhoudelijk sturen op de toewijzing van de middelen. Meer informatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u in de factsheet over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij het LCH

Het LCH heeft twee portalen ingericht waar zorginstellingen persoonlijke beschermingsmiddelen, buiten de reguliere orders om, kunnen aanvragen. Voor zorgverleners die niet in dienst zijn van een zorgorganisatie is er de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg. Hierin staat in welke situatie en op welke manier zij beschermingsmiddelen kunnen krijgen. 

Bestellen voor ziekenhuizen, ambulancezorg of PBM-coördinatoren in de ROAZ-regio’s: via OneMed/QRS

U kunt bestellingen doen van persoonlijke beschermingsmiddelen via het aanvraagportaal van OneMed/QRS.

Bij vragen over bestellingen of aansluiting op de portal kunt u terecht bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen door in te loggen via corona.qrs.nl/login

Bestellen voor huisartsen, zorginstellingen uit de care-sector en GGZ: via Mediq

Valt uw organisatie onder de andere zorginstellingen die zijn opgenomen in de verdeelsystematiek van VWS, zoals huisartsen, gehandicaptenzorg, mondzorg, verpleeg- of verzorgingshuizen en GGZ? Dan kunt u materialen bestellen bij het LCH via het aanvraagportaal van Mediq.

Voor vragen over aansluiting of bestellingen, kunt u contact opnemen met met Mediq (088-8889404).

Bestellen voor zzp’ers: via SoloPartners

Als zzp’er in de zorg kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen op de volgende manieren bestellen:

  1. Als u werkt in opdracht van een zorginstelling, dan kan uw opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen voor u bestellen.
  2. Is dit niet het geval en bent u lid van een beroepsvereniging, dan kunt u daar contact mee opnemen. Zij kunnen u laten aansluiten op het bestelplatform van het LCH.
  3. Werkt u niet in opdracht van een zorginstelling en bent u niet aangesloten op een beroepsvereniging, dan kunt u zich melden bij Solo Partners.

Bestellen voor zorgverleners van pgb-houders, mantelzorgers of vrijwilligers in de palliatieve zorg: op recept

Werkt u als mantelzorger, vrijwilliger in de palliatieve zorg of als zorgverlener voor een pgb-houder met (symptomen van) COVID-19? Dan kan uw cliënt of naaste, wanneer zij getest zijn, een recept aanvragen bij de huisarts of GGD-arts voor een korte termijn-pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een positieve test kan op naam van de cliënt een langetermijnpakket worden verkregen. De uitgangspunten en voorwaarden kunt u lezen in de richtlijn: Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg.

Meer informatie over het pakket vindt u op de pagina ‘Het coronavirus en persoonlijke beschermingsmiddelen'.

Aanbieders van persoonlijke beschermingsmiddelen

Op dit moment werkt het LCH met voldoende leveranciers samen om alle zorgprofessionals te kunnen voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op deze manier kan het LCH maximaal inkopen, zo snel mogelijk op- en afschalen waar nodig en is de kwaliteit van de producten gewaarborgd. Dit betekent dat het LCH op dit moment geen nieuwe leveranciers nodig heeft. Mocht de situatie veranderen, dan wordt dit kenbaar gemaakt op deze site.

Bekijk ook: