Geluidsoverlast in de wet

Geluidoverlast kan uw gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er wettelijke normen voor het geluid dat bedrijven, treinen en ander verkeer mogen maken. Uw gemeente gaat over geluidsoverlast waar geen wettelijke normen voor zijn, zoals die van buren of evenementen.

Omgevingslawaai slecht voor gezondheid

Harde of ongewenste geluiden uit de omgeving kunnen hinderlijk zijn en het woongenot verstoren. Daarnaast kan geluid de gezondheid schaden. Omgevingslawaai is bijvoorbeeld de belangrijkste veroorzaker van slaapstoornissen. Ook kan het leiden tot hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

De hinder door geluid hangt af van het volume en van de bron. Daarom gelden er regels voor het geluidsniveau bij woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of woonwagenstandplaatsen. Ook voor vliegverkeer gelden geluidsnormen.

Geluidsnormen wegen, bedrijven of andere bronnen

Liggen de wegen en bedrijven in de buurt van gebouwen? Dan mag de geluidssterkte van de wegen, bedrijven of andere bronnen niet boven een bepaalde grens uitkomen. Dit heet de voorkeursgrenswaarde. Hier mag alleen van worden afgeweken als de overheid daarvoor ontheffing verleent.

Daarnaast is er een harde bovengrens voor geluid. Dit heet de maximale ontheffingswaarde. De geluidsbelasting op een woning mag niet boven deze waarde uitkomen. Alleen bij hoge uitzondering met een beroep op de Interimwet stad-en-milieubenadering.

Zowel de onder- als bovengrenzen verschillen per bron en per situatie. Informeer bij uw gemeente welke waarden in uw situatie gelden.

Beheerder verantwoordelijk voor geluidsbeperking

In de regel beslist de gemeente over een ontheffing van de geluidsnormen. Ligt de geluidsbron niet in een bepaalde gemeente, zoals een provinciale weg of rijksweg? Dan beslist de provincie of de Rijksoverheid over de ontheffing. De Rijksoverheid is beheerder van rijkswegen, spoorwegen, bepaalde defensieterreinen en grote luchtvaartterreinen.

Besluit de overheid dat geluidsterkte boven de voorkeursgrenswaarde mag komen? Dan moet de overheid dit goed onderbouwen. Als het mogelijk is, moet de overheid geluidsbeperkende maatregelen nemen:

  • aanpak van de geluidsbron, bijvoorbeeld door een stiller wegdek aan te leggen;
  • maatregelen tussen bron en ontvanger, zoals een geluidsscherm;
  • maatregelen bij de ontvanger, bijvoorbeeld isolatie van de woning.

In de Wet geluidhinder staat over industrielawaai welk geluidsniveau is toegestaan voor bedrijven op een industrieterrein. Voor bedrijven op andere plekken staan in het Activiteitenbesluit algemene milieuregels over geluid. Bedrijven die voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit, hoeven meestal geen milieuvergunning aan te vragen.

Regels voor geluidsoverlast buren en werk

Voor geluidsoverlast van buren zijn geen wettelijke geluidsnormen vastgelegd. Overleg met de buren, een mediator of bemiddeling door de politie kan helpen burenoverlast op te lossen.

In de Arbowet staan regels voor harde geluiden op het werk. Het Arboportaal biedt meer informatie over lawaai op de werkplek.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.