Geluidsbelastingskaarten

Bedrijven, snelwegen, treinen en vliegtuigen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. De overheid wil weten hoeveel lawaai zij precies veroorzaken. Daarom brengen het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Daarna stellen zij actieplannen op. Daarin staat onder andere wat zij de volgende 5 jaar willen doen om deze geluidsoverlast tegen te gaan.

Wat is de geluidbelastingkaart?

Een geluidsbelastingkaart geeft de geluidssituatie van een belangrijke geluidsbron weer in het gebied rond of langs die geluidsbron. De Rijksoverheid berekent om de 5 jaar hoeveel geluid te horen is rond snelwegen, spoorlijnen en luchthaven Schiphol.

Bekijk de geluidsbelastingkaarten

De betrokken overheden plaatsen hun geluidsbelastingkaarten online. Het Rijk is verantwoordelijk voor de kaarten van Rijkswaterstaat, ProRail en luchthaven Schiphol. Provincies en gemeenten in grote verstedelijkte gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor het online plaatsen van hun kaarten.

Berekende geluidsbelasting per organisatie

Verantwoordelijke organisatie

Geluidsbelasting 2016

Rijkswaterstaat
(rijkswegen)

ProRail

(hoofdspoorwegen)
Luchthaven Schiphol

De provincies

Neem contact op met uw provincie.
Gemeenten in grote verstedelijkte gebieden Neem contact op met uw gemeente.

Op de landkaarten staat aangegeven hoe ver geluid van bepaalde niveaus te horen is (geluidscontouren). In de tabellen staat per gemeente hoeveel inwoners het geluid horen (woningen/inwoners).

Let op: de geluidsbelastingkaarten zeggen niets over wat wel of niet mag. Hoeveel geluid is toegestaan staat in de afgesproken geluidsproductieplafonds voor de belangrijke spoorwegen en snelwegen. Deze staan in het Geluidregister rijkswegen en in het Geluidregister spoor.

Berekenen en verzamelen geluidsbelasting

De overheid berekent om de 5 jaar hoeveel geluid te horen is rond bedrijven, snelwegen, spoorlijnen en luchthavens. Kenniscentrum Infomil verzamelt alle informatie namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo voldoet Nederland aan de Europese Richtlijn omgevingslawaai, zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart.

Actieplannen voor minder geluidsoverlast

De betrokken overheden vergelijken elke nieuwe geluidsbelastingkaart met de vorige. Zo zien ze precies waar geluid meer of minder is geworden. En waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld stiller asfalt leggen of geluidswallen plaatsen.

Actieplannen van het Rijk

De Rijksoverheid maakt 3 actieplannen: 1 voor de snelwegen, 1 voor de belangrijkste spoorwegen en 1 voor Schiphol. In deze actieplannen staat:

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen 5 jaar gold;
  • wat het resultaat was van dat beleid;
  • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende 5 jaar precies wil nemen.

U kunt de definitieve actieplannen voor minder geluidsoverlast in 2018-2023 voor rijkswegen, spoorwegen en Schiphol. Bent u benieuwd naar andere ontwerpactieplannen? Neem dan contact op met uw gemeente of provincie.

Actieplannen provincies en gemeenten

De provincies en de gemeenten in grote verstedelijkte gebieden (agglomeraties) maken elk een eigen actieplan. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeenten bedenken acties tegen geluidsoverlast van alle geluidsbronnen in de gemeente. De provincies maken een actieplan voor de provinciale wegen.