Geluid in kaart

Snelwegen, treinen en vliegtuigen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. De overheid wil weten hoeveel lawaai zij precies veroorzaken. Daarom brengen het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Daarna stellen zij actieplannen op. Daarin staat onder andere wat zij de volgende 5 jaar willen doen om deze geluidsoverlast tegen te gaan.

Wie berekenen en verzamelen de geluidsbelasting?

De overheid berekent om de 5 jaar hoeveel geluid te horen is rond snelwegen, spoorlijnen en luchthavens. Kenniscentrum InfoMil verzamelt alle informatie namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Infomil stuurt deze informatie door naar de Europese Unie. Zo voldoet Nederland aan de Europese Richtlijn omgevingslawaai, zoals opgenomen in  de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart.

Waarom geluid in kaart?

De geluidsbelastingkaarten geven een goed algemeen beeld van het geluid in Nederland. Overheden kunnen gericht actie ondernemen tegen geluidsoverlast. Want de overheid wil omgevingslawaai van snelwegen, spoorlijnen en luchthavens voorkomen en beperken.

Bekijk de geluidsbelastingkaarten

De betrokken overheden plaatsen hun geluidsbelastingkaarten online. U kunt ze bekijken op een landkaart of in tabellen. Rijkswaterstaat, ProRail en luchthaven Schiphol vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Provincies en gemeenten in grote verstedelijkte gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor het online plaatsen van hun kaarten. Bij InfoMil vindt u het overzicht van alle overheden die de geluidsbelasting berekenen.

Berekende geluidsbelasting per organisatie

Verantwoordelijke organisatie

Geluidsbelasting 2016

Rijkswaterstaat
(rijkswegen)

ProRail

(hoofdspoorwegen)
Luchthaven Schiphol

De provincies

Neem contact op met uw provincie.
Gemeenten in grote verstedelijkte gebieden Staat uw gemeente in deze lijst van InfoMil? Neem dan contact op met uw gemeente.

Wat staat op de geluidsbelastingkaarten?

 • Landkaart en tabellen

  Op de landkaarten staat aangegeven hoe ver geluid van bepaalde niveaus te horen is (geluidscontouren). In de tabellen staat per gemeente hoeveel inwoners het geluid horen (woningen/inwoners).
 • Berekend geluid

  Rond snelwegen en treinen is het geluid berekend op 4 meter hoogte. Daarbij is rekening gehouden met gebouwen. Staat ergens bijvoorbeeld een flat langs de snelweg? Dan is de geluidbelasting aan de andere kant van die flat lager, want de snelweg is daar minder goed te horen.
  Rond Schiphol is het geluid berekend op een hoogte van 4 ft (ongeveer 1,5 meter). Daarbij is geen rekening gehouden met gebouwen. Wel met afname van het geluid naarmate een vliegtuig verder weg is.
 • Lden en Lnight

  Op de landkaarten wordt de geluidsbelasting weergegeven in 2 waarden. Lden (level day-evening-night) is de gemiddelde hoeveelheid decibel (dB) 24 uur. Lnight is het gemiddelde geluid in de nacht. De waarden Lden en Lnight zijn bovendien altijd jaargemiddelden. Dit helpt bij het vergelijken van de waarden. Bij Lden lopen de waarden op tussen 55 en 75 dB. Bij Lnight lopen de waarden op tussen 50 en 70 dB.

Let op: de geluidsbelastingkaarten zeggen niets over wat wel of niet mag. Hoeveel geluid is toegestaan staat in de afgesproken geluidsproductieplafonds voor de belangrijke spoorwegen en snelwegen. Deze staan in het Geluidregister rijkswegen en in het Geluidregister spoor.

Actieplannen voor minder geluidsoverlast

De betrokken overheden vergelijken elke nieuwe geluidsbelastingkaart met de vorige. Zo ziet de overheid precies waar geluid meer of minder is geworden. En welke acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld stiller asfalt leggen of geluidswallen plaatsen.

De Rijksoverheid maakt er 3: 1 voor de snelwegen, 1 voor de belangrijkste spoorwegen en 1 voor Schiphol. In deze actieplannen staat:

 • welke wetten en regels van toepassing zijn;
 • welk geluidsbeleid de afgelopen 5 jaar gold;
 • wat het resultaat was van dat beleid;
 • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende 5 jaar precies wil nemen.

Rol provincies en gemeenten

De provincies en de gemeenten in grote verstedelijkte gebieden (agglomeraties) maken elk een eigen actieplan. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeenten bedenken acties tegen geluidsoverlast van alle geluidsbronnen in de gemeente. De provincies maken een actieplan voor de provinciale wegen. Bij InfoMil vindt u het overzicht van alle overheden die een actieplan maken.

Acties zijn goed voor de gezondheid

Op de website Volksgezondheid en zorg vindt u meer over geluid in uw omgeving en wat dit betekent voor uw gezondheid. Deze website is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Rijkswaterstaat vertelt over de maatregelen tegen geluidsoverlast van snelwegen. ProRail vertelt over de aanpak van geluidsoverlast langs het spoor. En Schiphol vertelt over de maatregelen tegen geluidsoverlast van Schiphol. Op de website Wie hoort wat waar ontdekt u hoe zulke maatregelen helpen tegen geluidsoverlast in en rond uw huis.

Nieuwe actieplannen voor minder geluidsoverlast

Van 9 februari tot en met 22 maart 2018 kon u de ontwerpactieplannen inzien voor de periode 2018-2023. En uw reactie hierop geven. De staatssecretaris heeft op 29 augustus 2018 de definitieve actieplannen vastgesteld. Hierin geeft zij ook aan hoe zij met alle opmerkingen is omgegaan. 

Bent u benieuwd naar andere ontwerpactieplannen? Neem dan contact op met uw gemeente of provincie. Op de website van InfoMil vindt u de voortgang van alle actieplannen.