Geluidsoverlast van het spoor

De spoorwegen zijn naast het wegverkeer een belangrijke bron van geluidsoverlast in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor spoorweglawaai en neemt de overheid maatregelen om geluidshinder te verminderen.

Geluidsnormen rond spoorwegen

In de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm) staan regels om spoorweglawaai te verminderen en te voorkomen. Zo mag een hoofdspoorweg maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Dit heet het geluidproductieplafond. Jaarlijks is de toetsing terug te lezen in het nalevingsverslag. Maakt de hoofdspoorweg meer geluid? Dan moet de beheerder maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een geluidswal plaatsen.

Ook brengt de overheid elke 5 jaar landelijk het geluid van treinverkeer in kaart. De overheid neemt maatregelen tegen geluidsoverlast.