Maatregelen tegen overlast voor omwonenden langs het spoor

Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan hinder ondervinden van geluid of trillingen. De Rijksoverheid komt met maatregelen die deze overlast voorkomen of beperken.

Aanpak geluidsoverlast langs het spoor

In de Wet milieubeheer staan regels om geluidsoverlast langs het spoor te verminderen en te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld regels voor de maximale geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Ook gelden er grenzen aan de hoeveelheid geluid (geluidsplafonds). Is er meer geluid langs het spoor dan het geluidsplafond toestaat? Dan moet ProRail maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van raildempers of (hogere) geluidsschermen.

Daarnaast bestaat het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering). Dat richt zich op het aanpakken van woningen waar een te hoge geluidbelasting op de gevel is aangetoond. ProRail voert het MJPG uit, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Stillere treinen

Door treinen stiller te maken, kunnen er meer treinen rijden terwijl het geluid binnen de grenzen blijft. Het kabinet wil bijvoorbeeld het  gebruik van stillere goederentreinen en de Betuweroute stimuleren.

Geluid in kaart

Elke 5 jaar brengt de Rijksoverheid landelijk het geluid van treinverkeer in kaart. Daarin staat welk effect het bestaande geluidbeleid in de afgelopen 5 jaar heeft gehad. En het verwachte effect voor de komende 5 jaar. In het actieplan omgevingslawaai voor hoofdspoorwegen staan plannen van de Rijksoverheid voor de komende 5 jaar.

Trillingen langs het spoor

Soms veroorzaken rijdende treinen trillingen die voelbaar zijn langs het spoor. Ook werkzaamheden aan het spoor of station kunnen trillingen veroorzaken. Deze trillingen kunnen invloed hebben op mensen. Of mensen de trillingen als hinderlijk ervaren, is van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de intensiteit van de trillingen, het bodemtype en de kenmerken van een woning. Daarnaast zijn omwonenden soms bezorgd dat spoortrillingen schade veroorzaken aan hun woning.

Normen voor trillingen

Voor trillingen door rijdende treinen op bestaande spoorwegen zijn nog geen wettelijke normen. Het RIVM ontwikkelt op dit moment in opdracht van het ministerie van IenW een standaardmanier om trillingen te berekenen.

Bij grootschalige vernieuwingen van het spoor moet ProRail wel onderzoek doen naar trillingen. En naar de invloed van de vernieuwing op het milieu. Het resultaat van deze onderzoeken maakt ProRail bekend. U mag uw mening geven over de gevolgen van een plan of project voor het milieu.

Veel verschillende partijen

Veel partijen werken aan de beperking van trillingen door het spoor. Projectontwikkelaars moeten bij bouwen langs het spoor rekening houden met trillingen. Gemeenten moeten er rekening mee houden bij de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke plannen voor locaties langs het spoor. En ProRail en vervoerders moeten het spoor en het materieel in goede conditie houden. Zo spannen NS en goederenvervoeders zich er voor in dat treinen ronde wielen houden. Dit zorgt voor minder geluidhinder en trillingen.

Ook burgers worden gevraagd naar hun ideeën en bevindingen. Zo heeft het RIVM onlangs een herhaalmeting uitgevoerd naar de effecten van trillingen op de overlast voor omwonenden. En het RIVM werkt aan een nieuw onderzoek naar overlast, waarvan de resultaten in 2022 worden verwacht.