Geluidsoverlast van vliegtuigen

Geluid van vliegtuigen kan zorgen voor veel hinder en zelfs gezondheidsproblemen. Daarom zorgt de Rijksoverheid dat de groei van het vliegverkeer niet voor te veel geluidsoverlast zorgt. Bijvoorbeeld door het aantal nachtvluchten te beperken. 

Geluidsnormen luchthavens

Regels voor geluidshinder in de luchtvaart

De geluidsregels voor nationale luchthavens staan in de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet. Er zijn ook regels voor regionale vliegvelden. Daarnaast zijn er wetten voor recreatief luchtverkeer en voor militair luchtverkeer. In hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart staat de basis van al deze wetten en regels voor beperking van geluidhinder.

Gemeten geluid rond vliegvelden

Het Rijk berekent om de 5 jaar hoeveel geluid te horen is rond luchthavens. Het gemeten geluid staat in een geluidsbelastingkaart. Schiphol moet elke 5 jaar zelf het geluid van vliegverkeer in kaart brengen. Geluidsbelastingkaarten laten zien waar geluid meer of minder is geworden. En waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan.

Maximale geluidbelasting in de luchtvaart

Op geluidsbelastingkaarten staat niet hoeveel lawaai vliegtuigen en vliegvelden maximaal (per jaar) mogen maken. Dat wordt weergegeven in grenswaarden. Deze grenswaarden worden apart vastgelegd voor Schiphol en voor de andere grotere en kleinere vliegvelden.

Voor regionale luchthavens zijn de provincies verantwoordelijk. De provincies kunnen in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling grenswaarden voor geluid vastleggen.

Lees meer over de grenzen voor geluidsoverlast in de luchtvaart in Geluidsoverlast door luchtvaart beperken

Geluidmaatregelen Schiphol

Luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en de luchtverkeersleiding moeten samen geluidhinder voorkomen en beperken. Bijvoorbeeld aanvliegroutes en landingsbanen gebruiken waar omwonenden minder last van hebben. En 's nachts maar 1 landingsbaan en 1 startbaan gebruiken. Meer geluidmaatregelen van Schiphol zijn te vinden op Minderhinderschiphol.nl.

Wat het Rijk doet tegen geluidhinder van Schiphol vindt u in het Actieplan Schiphol 2018 – 2023. Dit actieplan is geldig tot het nieuwe plan ingaat. In dit actieplan staat: 

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen 5 jaar gold;
  • wat het resultaat was van dat beleid;
  • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende 5 jaar precies wil nemen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een nieuwe versie van het Actieplan Geluid Schiphol voor 2024-2029. De deadline hiervoor is 1 juli 2024. In het nieuwe actieplan staan de bovenstaande punten te lezen, aangevuld met plannen voor de komende 5 jaar. 

Klacht geluidsoverlast vliegtuigen

U kunt klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen melden bij het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Ga voor meer informatie naar Waar kan ik terecht met klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen?

Te laag vliegen

Te laag vliegen is niet altijd een geluidsovertreding. Er kan ook sprake zijn van een veiligheidsovertreding. In zo’n geval kan er alleen tegen het te laag vliegen worden opgetreden en niet tegen de geluidhinder. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Luchtvaartpolitie (strafrechtelijk) of de Inspectie Leefomgeving en Transport (bestuursrechtelijk).