Geluidsoverlast van wegen

Woont u in de buurt van een weg? Dan kunt u last hebben van het geluid. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai en neemt de overheid maatregelen om geluidshinder te verminderen. Bijvoorbeeld door stiller wegdek aan te leggen.

Berekening verkeerslawaai

In Nederland zijn er rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. De beheerders van de wegen (Rijk, provincie en gemeente) maken elke 5 jaar een kaart van het wegverkeersgeluid (geluidsbelastingkaart). Het geluid langs rijkswegen wordt voortdurend berekend.

Overheden vergelijken elke nieuwe geluidsbelastingkaart met de vorige. En berekenen zonodig tussendoor (verwachte) geluidhinder. Bijvoorbeeld vóór de aanleg of wijziging van een nieuwe weg. Zo zien ze precies waar geluid meer of minder is geworden of waar geluidsnormen worden overschreden. En waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan.

Op geluidsbelastingkaarten staat niet hoeveel lawaai wegen maximaal mogen maken. Dat wordt weergegeven in geluidsregisters

Maatregelen tegen verkeerslawaai

Actieplannen Rijk, provincies en gemeenten

Maatregelen van het Rijk tegen geluidsoverlast langs rijkswegen kunt u vinden in het Actieplan rijkswegen 2018-2023. In dit actieplan staat:

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen 5 jaar gold;
  • wat het resultaat was van dat beleid;
  • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende 5 jaar precies wil nemen.

De provincies en de gemeenten in grote verstedelijkte gebieden maken elk een eigen actieplan. De gemeenten bedenken acties tegen geluidsoverlast van alle geluidsbronnen in de gemeente. De provincies maken een actieplan voor de provinciale wegen. Wilt u meer weten over de actieplannen, neem dan contact op met uw gemeente of provincie.

Maatregelen tegen geluidsoverlast wegen

Concrete maatregelen om geluidsoverlast van wegen tegen te gaan zijn:

  • stillere voertuigen (bijvoorbeeld met een stillere motor en uitlaat);
  • stillere wegdekken, bijvoorbeeld tweelaags ZOAB (zeer open asfalt beton). De combinatie van een grove onderlaag en een fijne deklaag vermindert meer geluid dan enkellaags ZOAB;
  • verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld snelheidsverlaging;
  • geluidsschermen;
  • isolatie van woningen of dikkere gevels.

Op de website Wie hoort wat waar ontdekt u hoe zulke maatregelen helpen tegen geluidsoverlast van een rijksweg in en rond uw huis.

Sanering van bestaande woningen

Geluidsoverlast langs sommige rijkswegen bestaat al enige jaren. De rijksoverheid pakt die problemen aan door onder andere het isoleren van bestaande woningen. Dit heet sanering. De aanpak voor geluidhinder bij woningen staat in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Rijkswaterstaat voert de geluidsanering uit bij bestaande situaties langs snelwegen en ProRail saneert langs hoofdspoorwegen

Klachten geluidsoverlast wegen

Ervaart u geluidsoverlast van een rijksweg en wilt u weten of het geluid boven de normen uitkomt, dan kunt u terecht bij Rijkswaterstaat. Deze beoordeelt uw situatie. Bent u het niet eens met de beoordeling van Rijkswaterstaat, dan kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT bekijkt of het oordeel van Rijkswaterstaat juist is. 

Als u last heeft van verkeerslawaai van andere wegen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de weg. Dat is meestal de gemeente of de provincie.