Geluidsoverlast van wegen

Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai en neemt de overheid maatregelen om geluidshinder te verminderen. Bijvoorbeeld door stiller wegdek aan te leggen. 

Maatregelen tegen verkeerslawaai

Maatregelen om wegverkeerslawaai tegen te gaan zijn:

  • stillere voertuigen (bijvoorbeeld met een stillere motor en uitlaat);
  • stillere banden (elke nieuwe band heeft een bandenlabel waarop de prestaties voor geluid staan);
  • stillere wegdekken (bijvoorbeeld tweelaags ZOAB (zeer open asfalt beton). De combinatie van een grove onderlaag en een fijne deklaag reduceert meer geluid dan het enkellaags ZOAB dat de standaard is;
  • verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld snelheidsverlaging);
  • geluidsschermen;
  • isolatie woningen.

Geluid door verkeerslawaai

In de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm) staan regels om verkeerslawaai te verminderen en te voorkomen. Ook staat daar in dat de overheid elke 5 jaar het geluid van verkeer in kaart brengt.

De overheid berekent de verwachte geluidsbelasting van verkeer:

  • bij de aanleg van een nieuwe weg;
  • bij de bouw van nieuwe woningen;
  • als een bestaande weg ingrijpend wordt gewijzigd;
  • als er veel meer verkeer over een weg gaat rijden.

De berekening van de geluidsbelasting gebeurt vóór beslist wordt over de aanleg. Uit de berekening kan komen dat de geluidsnorm wordt overschreden. Dan moeten er maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld geluidsschermen plaatsen. Of een dikkere gevel met dikkere ramen bouwen. Op de website Wie hoort wat waar ontdekt u hoe zulke maatregelen helpen tegen geluidsoverlast van een rijksweg in en rond uw huis.

Geluidsnormen (rijks)wegen

Als u last heeft van verkeerslawaai, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de weg. Dat is meestal de gemeente, de provincie of het Rijk. Een rijksweg mag maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Dit heet het geluidproductieplafond. Veroorzaakt de rijksweg meer geluid, dan moet de wegbeheerder ingrijpen. Bijvoorbeeld door een geluidsscherm te plaatsen.

Bij de invoering van de geluidsnormen in de jaren '80 was er al een aantal problemen met geluidsoverlast. Hiertegen worden maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door een geluidsscherm te plaatsen. Of door betere isolatie van woningen. Dit heet sanering. De aanpak voor geluidhinder van woningen staat in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

De oplossingen worden betaald via de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) voert deze regeling uit. Bij bestaande situaties langs snelwegen en hoofdspoorwegen voeren Rijkswaterstaat (weg) en ProRail (spoor) de sanering uit. De plannen voor saneringen langs snelwegen en saneringen langs hoofdspoorwegen moeten in 2020 klaar zijn.