Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Tijdlijn kabinet-Rutte-Asscher

De belangrijkste gebeurtenissen in de regeerperiode van het kabinet-Rutte-Asscher tot nu toe. In de periode na de presentatie van het regeerakkoord heeft het kabinet met verschillende partijen aanvullende akkoorden gesloten om daarmee het draagvlak voor de maatregelen te vergroten. De meeste plannen en akkoorden zijn inmiddels omgezet in wetgeving, enkele akkoorden wachten nog op behandeling in het parlement.

16 september 2014 - Prinsjesdag

Koning Willem-Alexander spreekt in de Ridderzaal de Troonrede uit. In de Troonrede zet het kabinet de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar uiteen. Later op de dag biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan het parlement aan.

17 juli 2014 – Vliegramp MH17 in Oekraïne

Op 17 juli is vlucht MH17 (Malaysia Airlines) neergestort in Oekraïne op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.  Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Onder de passagiers waren 196 Nederlanders. De hoofddoelstellingen van het kabinet bij de aanpak van de nasleep van de crash van vlucht MH17 is sindsdien het terugbrengen van alle slachtoffers, helderheid over de toedracht en het opleggen van een gerechte straf aan de daders.

8 juli 2014 - Wmo 2015 aangenomen in het parlement

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren met ondersteuning van de gemeente. Gemeenten krijgen € 3,6 miljard extra voor de Wmo. Deze maatregel zorgt voor een besparing van € 0,7 miljard op het totale jaarlijkse budget van de Wmo. Deze wet vloeit voort uit de zorgakkoorden en draagt er aan bij dat de zorg betaalbaar blijft.

1 juli 2014 - Participatiewet aangenomen in het parlement

De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid. De banen zijn bestemd voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Met het aannemen van deze wet wordt een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord en het sociaal akkoord uitgevoerd.

24 juni 2014 - Parlement stemt in met de wet hervorming kindregelingen

In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is.

10 juni 2014 - Wet werk en zekerheid aangenomen in het parlement

Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten. Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding. En de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. De Wet werk en zekerheid vloeit voort uit het sociaal akkoord.

30 mei 2014 - Kabinet maakt sectorplannen bekend

Minister Asscher maakt bekend dat in de 1e aanvraagperiode van de sectorplannen 185.000 mensen worden geholpen voor een bedrag van ruim € 230 miljoen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid samen met sectoren investeert in werknemers. De sectoren zelf leggen minimaal hetzelfde bedrag bij als de overheid. Het meeste geld gaat naar begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk, extra leerwerkplekken voor jongeren en het in dienst nemen van mensen met weinig kansen op werk. Ook wordt veel geïnvesteerd in scholing.

28 mei 2014 - Akkoord over studievoorschot

Het kabinet heeft met de fracties van D66, GroenLinks, VVD en PvdA een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. De basisbeurs verdwijnt en met de introductie van het studievoorschot maken de partijen een bedrag oplopend tot maximaal € 1 miljard vrij om te investeren in beter hoger onderwijs.

27 mei 2014 - Parlement stemt in met fiscale hervorming pensioenen

Met de maatregelen in deze wet kan een werknemer in 40 jaar werken een pensioen opbouwen van 75% van het gemiddelde inkomen. De wet voert het akkoord hervorming pensioenen uit dat het kabinet sloot met oppositiepartijen. De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, treden op 1 januari 2015 in werking.

21 mei 2014 – Verantwoordingsdag

In de verantwoordingsbrief aan de Tweede Kamer schrijft minister-president Rutte dat de economie zich vanaf eind 2013 voorzichtig lijkt te herstellen en er weer zicht is op economische groei. De komende jaren moeten de jaren van de daadwerkelijke implementatie en uitvoering van de hervormingsvoorstellen van het kabinet worden, zodat het Nederlandse stelsel van publieke voorzieningen structureel weer voldoet aan de eisen van deze tijd en de economie kan blijven groeien.

17 april 2014 - Akkoord over langdurige zorg

Staatssecretaris Van Rijn heeft afspraken gemaakt over de hervorming van de langdurige zorg met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. Er komt extra geld voor de zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. De middelen komen beschikbaar voor begeleiding en de zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten in een instelling. De hervorming van de langdurige zorg brengt een aantal veranderingen met zich mee:

  • Het kabinet wil de Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. Die gaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen.
  • Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet. Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer al met deze nieuwe wet ingestemd.

5 maart 2014 - Schippers en Van Rijn: recht op wijkverpleegkundige zorg

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn maken bekend dat de wijkverpleegkundige vanaf 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet wordt opgenomen. De wijkverpleegkundige krijgt net als de huisarts een centrale plek in de wijk. Er gaat ongeveer € 3 miljard naar de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging.

18 februari 2014 - Parlement stemt in met nieuwe Jeugdwet

Met deze wet worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van de jeugdreclassering.

18 december 2013 - Akkoord over hervorming pensioenen

Het kabinet heeft met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP een akkoord gesloten over de belastingregels voor pensioenen. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet op 18 december 2013 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin staan nieuwe voorstellen, die inmiddels als wetsvoorstel zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Eerdere voorstellen over de fiscale behandeling van pensioenen zijn aangehouden in de Eerste Kamer.

17 december 2013 - Parlement stemt in met de Wet maatregelen woningmarkt

Met deze wet worden de afspraken van het woonakkoord doorgevoerd. Met de wet wordt met ingang van 2014 de maximale aftrek van de eigen woning geleidelijk teruggebracht naar 38% en het introduceert maatregelen die de doorstroming op de markt voor huurwoningen moet verbeteren.

17 december 2013 - Akkoord decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning

Staatssecretaris Van Rijn en het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben een akkoord bereikt over de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten.

11 oktober 2013 - Begrotingsafspraken 2014

Het kabinet, D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen maken afspraken over de begroting voor 2014. Het pakket aan maatregelen richt zich op meer banen, beter onderwijs en een duurzame economie. De positie van gezinnen met kinderen krijgt bijzondere aandacht. Een voorbeeld: het plan om ouders te laten betalen voor de schoolboeken van hun kinderen, is teruggedraaid.

17 september 2013 - Prinsjesdag

Koning Willem-Alexander spreekt in de Ridderzaal de Troonrede uit. In de Troonrede zet het kabinet de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar uiteen. Later op de dag biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan het parlement aan. Premier Rutte gaat in op de plannen voor 2014 en legt uit hoe het kabinet de problemen aanpakt.

16 juli 2013 - Afspraken om groei zorguitgaven terug te dringen

Minister Schippers maakt afspraken met ziekenhuizen, medisch specialisten, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. De afspraken hebben vooral te maken met het terugdringen van de zorguitgaven tussen 2014 tot en met 2017. De zorg mag in 2014 maximaal 1,5% groeien en daarna 1%. Dat levert een besparing van ongeveer € 1 miljard op.

22 mei 2013 - Kleinere Rijksoverheid, minder rijksgebouwen

Het kabinet-Rutte-Asscher maakt de Hervormingsagenda Rijksdienst bekend. Hierin staan maatregelen om efficiënter en goedkoper te werken en het aantal ambtenaren terug te brengen. Eerder maakte minister Blok al bekend dat bij de Rijksoverheid in 2013 een besparing van € 290 miljoen in de bedrijfsvoering is gerealiseerd. Het aantal Rijksambtenaren is sinds 2010 met 5,5% gedaald.

24 april 2013 - Zorgakkoord getekend

Het kabinet, werkgeversorganisaties en de vakbonden CNV Publieke Zaak, FBZ, Nu'91 en MHP sluiten een zorgakkoord. Zij maken onder andere afspraken over werkgelegenheid en loonontwikkeling in de zorg. De bezuiniging uit het regeerakkoord op huishoudelijke hulp wordt voor een deel teruggedraaid. Ook het voornemen om in 2014 nieuwe cliënten geen huishoudelijke hulp meer te geven via de Wmo, gaat niet door.

11 april 2013 - Werkgevers en werknemers bereiken sociaal akkoord

De vakbeweging, werkgeversorganisatie VNO-NCW en het kabinet sluiten een sociaal akkoord. Daarmee wil het kabinet economisch herstel stimuleren. Ook de arbeidsmarkt wordt aangepast aan de eisen van de 21e eeuw. Werkloosheid voorkomen en mensen van werk naar werk helpen vormen de kern van het pakket aan maatregelen. In augustus 2013 onderzoekt het kabinet of de aangekondigde extra bezuinigingen van € 4,3 miljard nog nodig zijn. In zijn wekelijkse persconferentie benadrukt Rutte: 'We versterken de economie door hervorming van de arbeidsmarkt.'

1 maart 2013 - Kabinet over ramingen van het CPB: 'Geen extra bezuinigingen 2013'

De economische en financiële vooruitzichten leiden voor 2013 niet tot extra bezuinigingen. In 2014 zijn extra maatregelen echter onvermijdelijk. Daarom is er een aanvullend bezuinigingspakket van € 4,3 miljard dat in 2014 moet ingaan. Er is geld gereserveerd om kwetsbare groepen te ontzien. De cijfers tonen dat het begrotingstekort in 2013 3,3% zal bedragen. In 2014 stijgt het naar 3,4%. De werkloosheid loopt op met 90.000 naar 560.000 en in 2014 tot 575.000, zo is de verwachting, volgens het CPB. 'En wat nu nodig is, is dat we in Nederland koers houden', aldus Rutte in de wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

13 februari 2013 - Kabinet sluit woonakkoord

Het kabinet sluit een woonakkoord met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen. Dit akkoord bevat verschillende maatregelen die de bouw stimuleren, starters helpen en scheefwonen tegengaan. In zijn persconferentie zei Rutte dat de maatregelen 'recht doen aan wat dit kabinet voor ogen heeft, namelijk duidelijkheid creëren voor de woningmarkt'.

13 november 2012 - Rutte legt regeringsverklaring af

Het kabinet heeft een pakket van € 16 miljard aan besparingen aangekondigd om begrotingsevenwicht te bereiken. Deze 16 miljard komt bovenop de maatregelen van eerdere kabinetten (€ 30 miljard). Rutte tijdens de verklaring: 'Dat kan niet zonder pijn. Wij realiseren ons heel goed dat we grote offers vragen van alle Nederlanders.'

5 november 2012 - Kabinet-Rutte-Asscher beëdigd

De koningin heeft het nieuwe kabinet beëdigd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het nieuwe kabinet-Rutte-Asscher bestaat uit een coalitie van VVD en PvdA. Er komen 7 ministers van de VVD en 6 PvdA-ministers. Daarnaast zijn er 7 staatssecretarissen, waarvan 3 van VVD en 4 van PvdA.

29 oktober 2012 - Rutte en Samsom presenteren regeerakkoord

De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA zijn het eens geworden over het regeerakkoord. Het motto van het akkoord is 'Bruggen slaan'. Het regeerakkoord is de leidraad voor het kabinet-Rutte-Asscher.

Uitgelicht

De Rijksoverheid. Voor Nederland.