Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk.  Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks een percentage  van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering. Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen.

Van Ark: Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen.

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Kabinet: jongerenperspectief structureel betrekken bij beleid

Het kabinet onderschrijft de conclusies van het SER Jongerenplatform en wil het perspectief van jongeren structureel betrekken bij beleidsvorming. Daarom gaat het kabinet, op voorstel van het SER Jongerenplatform, een ‘generatietoets' invoeren bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving. Het doel is dat de effecten van beleid op verschillende generaties worden meegenomen in beleidsontwikkeling.

Kabinet: jongerenperspectief structureel betrekken bij beleid

Werk aan uitvoering: betere aansluiting tussen verwachtingen en mogelijkheden

De uitvoering staat onder druk. Uitvoeringsorganisaties merken dagelijks dat zij niet altijd zijn toegerust om aan de verwachtingen van mensen, burgers, instellingen en de politiek te kunnen voldoen. Het is bewonderenswaardig dat er nog veel goed gaat, maar de grenzen zijn bereikt. Dat is een van de bevindingen uit het eerste van twee rapporten over het traject ‘Werk aan uitvoering’ dat minister Koolmees aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Werk aan uitvoering: betere aansluiting tussen verwachtingen en mogelijkheden

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over.

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top