Nieuwsbrief 1 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021

Voorwoord van staatssecretaris Blokhuis

Het is goed dat mensen met een psychische stoornis die blijvend zijn aangewezen op zorg en die nu vooral in beschermd wonen zitten, in 2021 zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gaan ontvangen. De verwachting is dat het om ongeveer 10.000 mensen gaat. Dit geeft meer rust en zekerheid voor deze mensen.

In 2020 vinden de beoordelingen of een cliënt hiervoor in aanmerking komt door het CIZ plaats en dit proces moet zorgvuldig verlopen. Het is van groot belang dat cliënten en alle betrokken partijen zo goed mogelijk worden geïnformeerd over dit proces. Ik ben dan ook blij met het verschijnen van deze eerste nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte wordt gesteld van de laatste stand van zaken.

Op basis van de resultaten over het eerste kwartaal kunnen we concluderen dat het aanvraag- en beoordelingsproces bij het CIZ goed op gang is gekomen. Ik heb goede hoop dat we in 2020 de zorgvuldige overgang naar de Wlz kunnen voltooien.

Via deze weg wil ik alle zorgprofessionals in de ggz nog eens bedanken voor het harde werk dat jullie elke dag verrichten, ook in deze moeilijke tijden en soms ingewikkelde omstandigheden. Elke dag maken jullie het verschil en daarvoor ben ik jullie dankbaar.

Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS.

Coronacrisis

Natuurlijk worden alle activiteiten ook beïnvloed door de effecten van de coronacrisis, waardoor bij zorgaanbieders vooral ook de focus ligt op het goed leveren van zorg en ondersteuning aan de huidige cliënten.

Dit betekent niet dat dit zal leiden tot uitstel van het geven van toegang tot de Wlz. Het is van groot belang dat cliënten vanaf 1 januari 2021 gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden die de Wlz hen biedt.

Aantal aanvragen Wlz indicatie met psychische grondslag bij CIZ: eerste kwartaal 2020

Het CIZ heeft begin april op verzoek van VWS een evaluatie gemaakt van het aantal aanvragen voor Wlz-indicaties voor ggz-cliënten in het eerste kwartaal 2020. Uit de rapportage blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen 30% achterblijft ten opzichte van het verwachte aantal aanvragen. Dit betekent ook dat 70% van de aanvragen wel is ontvangen. Ook is het merendeel van de zorgaanbieders al actief betrokken bij het aanvraagproces. Dat verdient waardering zeker in de moeilijke situatie van de coronacrisis. Het CIZ vermeldt ook welke knelpunten er spelen bij deze vertraging. Lees hier het bericht.

Cliëntinformatie ontwikkeld

Voor cliënten en hun naasten zijn speciale informatiebladen gemaakt over de overgang van ggz naar Wlz. Cliënten kunnen, gezamenlijk met hun begeleider of naasten, zien welke acties er (mogelijk) nodig zijn en wat er voor hen kan veranderen. Er zijn in totaal 5 verschillende informatiebladen, die in gezamenlijkheid door VWS, VNG, ZN, CIZ, MIND, CAK, Per Saldo (pgb-sheet) en een cliëntondersteuner gemaakt zijn:

  • Het aanvragen van een indicatie en het proces erna
  • De wijzigingen voor de doelgroep beschermd wonen op Wonen, zorg en eigen bijdrage
  • Idem voor de doelgroep GGZ-B
  • Idem voor de doelgroep klinisch verblijf (korter dan 3 jaar)
  • De wijzigingen voor mensen met een pgb.

Deze zijn op de website gepubliceerd. Daarnaast komen er korte filmpjes over dezelfde onderwerpen, waarvoor de teksten van de informatiebladen leidend zijn.

NB: In de informatiebladen wordt verwezen naar cliëntondersteuning. De NZa heeft aangegeven dat de zorgkantoren de Wlz-cliëntondersteuning rechtmatig kunnen inzetten voor mensen die in 2020 een Wlz-indicatie voor ggz-zorg krijgen maar waarvan de zorg pas vanaf 2021 in gaat. Met vragen over de huidige zorg en/of ondersteuning (vanuit de Wmo of Zvw) kan men in 2020 nog terecht bij de Wmo-cliëntondersteuning.

Factsheet CAK over eigen bijdrage cliënten

Het CAK heeft een informatiefolder gemaakt over de wijzigingen in de eigen bijdrage per doelgroep vanaf 2021. Een cliënt betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage. Die hangt af van de persoonlijke situatie: de indicatie (het zorgprofiel), op welke wijze de zorg wordt ingezet en de samenstelling van het huishouden bepalen welke bijdrage men betaalt. Samen met het inkomen en vermogen berekent het CAK hoe hoog de eigen bijdrage wordt.

De informatiefolder is te vinden op www.hetcak.nl/ggz-wonen. Ook kunnen cliënten alvast een proefberekening maken op www.hetcak.nl/rekenhulp.

Film Per Saldo voor pgb-cliënten

Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een pgb) heeft een informatieve film gemaakt over de wijzigingen voor budgethouders als ze overgaan naar de Wlz: kijk op https://youtu.be/AM0WU62Yrl8 en op www.pgb.nl.

Veelgestelde vragen over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz

Op de website staan nu ook veelgestelde vragen en antwoorden over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz, ingedeeld in een aantal thema's (waaronder behandeling in de Wlz). De input hiervoor komt uit de regiotafels en informatiebijeenkomsten.

Daarnaast zijn er speciaal voor cliënten vragen en antwoorden gepubliceerd over de indicatiestelling en over pgb.

Informatie voor nieuwe zorgaanbieders

Wilt u als zorgaanbieder vanaf 2021 Wlz-zorg aan GGZ-cliënten gaan bieden? Dan heeft u een Wtzi-toelating nodig. Wtzi staat voor Wet toelating zorginstellingen. In een speciale factsheet leest u wat u moet doen om een Wtzi-toelating te krijgen.

Over de overgang naar de Wlz is ook een brochure voor nieuwe zorgaanbieders beschikbaar. U vindt hier informatie over wat de overgang naar de Wlz betekent voor u en voor uw cliënt. Deze brochure is gemaakt door zorgkantoor VGZ. De informatie geldt ook voor andere zorgkantoren. Neem voor vragen contact op met het zorgkantoor in uw regio.

Informatiekaart en tariefindicaties NZa

In een speciale informatiekaart van de NZa staat het waarom van de verandering, welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig kunt voorbereiden. In de bijlage bij deze informatiekaart geeft de NZa – bij wijze van hoge uitzondering-  alvast tariefindicaties, zodat u de ingrediënten heeft om u tijdig voor te kunnen bereiden.

Bijeenkomsten

Regiotafels
De vervolg bijeenkomsten voor de regiotafels worden tussen 15 en 30 mei georganiseerd in de vorm van teamwebinars per regio. Hierin gaan CIZ en Q consult in de op de laatste ontwikkelingen (o.a toelichting CIZ op rapport eerste kwartaal). Deelnemers aan de regiotafels ontvangen een mail met uitnodiging hiervoor.

Zorgaanbieders
VGN organiseert op 26 mei a.s. een webinar voor zorgaanbieders; deze bijeenkomst is vooral gericht op de combinatie GGZ en VG.

Actiz en het Korsakov centrum zijn hetzelfde van plan, maar de datum staat nog niet vast.

Cliënten
MIND oriënteert zich op alternatieve manieren om Cliëntenraden opnieuw te informeren over de overgang van ggz-clienten naar de Wlz.

Volgende nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief een interview met de gemeente Apeldoorn en cliëntondersteuningsorganisatie MEE die samen optrekken om GGZ-cliënten te helpen bij een eventuele overgang naar de Wlz.

Heeft of kent u ook een verhaal dat het waard is om breder te worden verspreid als het gaat om de overgang van GGZ naar Wlz? Meld het dan bij Nathalie Koopman, communicatieadviseur Overgang GGZ-Wlz: na.koopman@minvws.nl.