Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 16 maart 2023 met daarin de volgende berichten:

Uitnodiging Themadag Kinderopvang

Op dinsdag 28 maart 2023 van 10:00 tot 15:00 uur houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een themadag in Utrecht over zij-instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan nieuwkomers en langdurig bijstandsgerechtigden. De dag richt zich op kinderopvangorganisaties die ervaring hebben met of geïnteresseerd zijn in de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een goede mix aan achtergronden en expertises nodigen we daarnaast betrokkenen uit de arbeidsmarktregio’s uit. Denk aan UWV, Leerwerkloketten en ROC’s.

Doel van de dag is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren wat betreft de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit krijgt vorm door goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar te delen en in gesprek te gaan over verschillende vraagstukken die spelen. Aanmelden is verplicht. Er is ruimte voor 50 deelnemers.

In het kort:

Wat: Themadag Kinderopvang - Zij-instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Wanneer: 28 maart 2023, 10:00 tot 15:00 uur
Deadline aanmelden: 27 maart 2023
Waar: Inntel Hotels Utrecht Centre, Smakkelaarshoek 24, 3511 ED Utrecht

Aanmelden

Erbij zijn? Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Afwijkingsmogelijkheid vaste gezichtencriterium en wijziging drie-uursregeling bij Raad van State

Op 21 november 2022 sloot de internetconsultatie voor twee wijzigingen van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Dit gaat over een andere invulling van de drie-uursregeling en het creëren van een afwijkingsmogelijkheid bij het vaste gezichtencriterium.

Inmiddels zijn de voorgenomen wijzigingen naar de Raad van State gestuurd, voor advies. Als we het advies van de Raad van State hebben ontvangen en verwerkt, publiceren we de wijzigingen zo snel mogelijk. Ons streven is dat de wijzigingen per 1 juli 2023 in werking treden.

Wijzigingen

Drie-uursregeling

  • De huidige eis dat kinderopvangorganisaties maximaal drie uur op een dag mogen afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR) blijft ongewijzigd. Zij hoeven in het pedagogisch beleidsplan niet meer vooraf vast te leggen op welke exacte tijdstippen afwijking plaatsvindt. Hierdoor ontstaat meer ruimte om mee te bewegen in de dagelijkse praktijk.
  • In het pedagogisch beleidsplan staan voortaan de reguliere personeelsdiensten en de kaders voor de drie-uursregeling beschreven. (Hoe gaat de houder om met de groepsindeling en personeelsinzet, in welke situaties wijkt hij van de BKR af en hoe besteedt hij aandacht aan de behoeften van het kind wanneer hij minder beroepskrachten kan inzetten?)
  • Daarnaast kan de houder een overzicht van de ingezette beroepskrachten en presentielijsten van kinderen (inclusief indicatie van de aankomst- en vertrektijd) overleggen. De toezichthouder kan daarmee toetsen of een houder maximaal drie uur per dag afwijkt van de BKR.

Vaste gezichtencriterium

  • Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal ‘vaste gezichten’ toegewezen. Iedere dag dat het kind aanwezig is, moet tenminste één van de vaste gezichten aanwezig zijn.
  • In het besluit krijgt de houder de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het vaste gezichtencriterium in periodes van ziekte of verlof/vakantie van één of meerdere vaste gezichten. Daardoor kan in die periodes een andere beroepskracht ingezet worden dan een vast gezicht.
  • Bij de afwijkingsmogelijkheid geldt wel een aantal voorwaarden, bedoeld om de emotionele veiligheid en stabiliteit voor het kind te borgen.

Wetsvoorstel meertalige kinderopvang in voorbereiding

In februari 2023 verstuurde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Kamerbrief over het wetstraject om meertalige dagopvang mogelijk te maken. De brief schetst de stand van zaken van het traject en gaat in op de uitgangspunten bij de uitwerking van het wetsvoorstel.

Internetconsultatie afgesloten

Het kabinet liet in januari 2022 weten meertalige dagopvang wettelijk mogelijk te willen maken. Het experiment meertalige dagopvang liet namelijk zien dat meertalige opvang positief is voor de taalontwikkeling van kinderen; dat geldt zowel voor het Nederlands als de andere taal. Het wetsvoorstel om meertalige opvang mogelijk te maken is nu in voorbereiding. In januari 2023 stond dit wetsvoorstel open voor internetconsultatie. De reacties zijn inmiddels verwerkt. Heeft u gereageerd op de internetconsultatie? Dan bedanken we u voor uw reactie.

Het wetsvoorstel zoals het er ligt, regelt onder welke voorwaarden meertalige kinderopvang in de dagopvang en in de buitenschoolse opvang (bso) mogelijk is. Zolang het parlement het wetsvoorstel niet heeft aangenomen, kan het voorstel nog wijzigen.  Ook volgt nadere (lagere) regelgeving nog. Hierover ontvangt u binnenkort informatie, onder meer via deze nieuwsbrief.

Lees hier de Kamerbrief over het wetstraject meertalige dagopvang.

Taaleis wet IKK gaat in per januari 2025

Als onderdeel van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is een taaleis voor de Nederlandse taalvaardigheid van beroepskrachten ingesteld, die op 1 januari 2025 ingaat. Doel van deze taaleis is dat beroepskrachten in de kinderopvang een rijk taalaanbod kunnen aanbieden aan kinderen. De taalvaardigheid van kinderen is namelijk belangrijk voor hun hele toekomstige loopbaan. De ontwikkeling hiervan begint al op jonge leeftijd.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de taaleis zijn verschillende stappen gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op signalen en mogelijke knelpunten die vanuit de praktijk zijn aangedragen. Hiermee is onder meer de basis gelegd om voor studenten binnen de opleidingen tot pedagogisch medewerker de taaleis beter haalbaar en realistisch te maken. Zo zijn er beroepsgerichte instellingsexamens Luisteren ontwikkeld, die beter aansluiten bij de beroepspraktijk en interessegebieden van studenten in opleiding tot pedagogisch medewerker.  Om de taaleis te examineren kunnen deze instellingsexamens worden gebruikt, in plaats van het Centraal Examen.

De uitvoering monitoren

Daarnaast werken we aan een aanpassing van de Regeling Wet kinderopvang. Deze aanpassing moet de ruimte duidelijk maken om een lagere score (cijfer 5,0 tot 5,5) op een deelvaardigheid (spreken, gesprekken voeren of luisteren) te kunnen compenseren met een hogere score op een andere deelvaardigheid. De komende periode blijven we goed monitoren of deze stappen het gewenste effect laten zien. Dit doen we door, zowel bij kinderopvangorganisaties als mbo-opleidingen, in kaart te laten brengen hoe de uitvoering van de taaleis er op dat moment voorstaat. Op die manier houden we zicht op de manier waarop de taaleis in de praktijk van kinderopvangorganisaties en het mbo uitwerkt.

We zien dat de instellingsexamens van meerwaarde zijn om bij studenten het onderdeel Luisteren van de taaleis te toetsen. We moedigen ROC’s daarom aan om binnen de opleidingen tot pedagogisch medewerkers één van deze beroepsgerichte luisterexamens te gebruiken.

Meer informatie

In februari verstuurde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Kamerbrief die de stand van zaken schetst van de invoering van deze taaleis. Lees deze Kamerbrief hier.

Informatie specifiek voor houders van een kinderopvang vindt u hier.

Informatie voor scholen en studenten in het mbo (aantoonbaarheid en een overzicht van beschikbare beroepsgerichte instellingsexamens voor het onderdeel Luisteren) vindt u hier.

Onderling contact tussen gastouders bevorderen

Hoe brengen we gastouders met elkaar in contact, om zo hun professionele ontwikkeling te bevorderen?

In oktober vorig jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) via het Startup in Residence-programma een challenge uitgezet om het onderlinge contact tussen gastouders te vergroten. Op de challenge hebben 18 partijen gereageerd met hun mogelijke oplossing voor onze uitdaging. Uit die selectie kozen wij de partij Weesvaardig.

Learning community voor gastouders

Weesvaardig werkt de komende tijd aan het inrichten van een ‘learning community’ waarbinnen gastouders op een makkelijke en toegankelijke manier hun vragen kunnen delen op het gebied van ontwikkeling en opleiding. Ook wordt de learning community een plek waar gastouders ervaringen kunnen delen, om zo met elkaar te werken aan een rijke omgeving vol (praktische) kennis voor gastouders en aspirant-gastouders.

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees hier meer over de challenge.