Beschikbaarheid drinkwater garanderen

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De overheid neemt daarom maatregelen om te zorgen dat er altijd voldoende drinkwater van goede kwaliteit beschikbaar is.

Hoe beschikbaarheid drinkwater garanderen?

De overheid neemt de volgende maatregelen om te zorgen voor voldoende drinkwater :

Beter beschermen van grondwaterwinningen

Provincies stellen plannen op met maatregelen waarmee zij grondwaterwinningen willen beschermen. Dit zijn gebiedsdossiers. Hiermee moeten zij voorkomen dat de kwaliteit van het drinkwater in deze grondwaterwinningen vermindert, of andere problemen ontstaan. Provincies nemen deze maatregelen op in hun regionale waterplannen, waarin alle activiteiten op het gebied van water staan. Maar de maatregelen komen ook in andere plannen terug. Bijvoorbeeld in een gemeentelijk rioleringsplan en in ruimtelijke plannen van overheden.

Aanpakken van vervuiling van oppervlaktewater

Oppervlaktewater is het water uit meren en rivieren. Oppervlaktewater dat is bestemd voor drinkwater, moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen staan in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Waterbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen) moeten ervoor zorgen dat het water aan de kwaliteitseisen voldoet. Hiervoor nemen zij maatregelen die zijn afgesproken in gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen en vastgelegd in waterplannen. Ook worden in internationaal verband afspraken gemaakt met andere landen om vervuiling terug te dringen. Bijvoorbeeld voor de Rijn en de Maas.

Ook provincies en gemeenten nemen acties om te voorkomen dat het oppervlaktewater vervuild raakt. Bijvoorbeeld via milieucontroles in de scheepvaart. En door risico’s op vervuiling te beperken tijdens werkzaamheden aan bruggen, sluizen en vaarwegen.

Beschermen van drinkwaterbronnen 

Bij de winning van grondwater kunnen huidige en reserve drinkwaterbronnen beschadigd raken. Daarom stellen provincies vast waar grondwaterwinning is toegestaan. En waar boren en graven (beperkt) verboden is. Provincies en gemeenten houden hier rekening mee bij het opstellen van plannen (bijvoorbeeld bestemmingsplan). En bij het verlenen van omgevingsvergunningen. 

De Rijksoverheid moet nationale grondwaterreserves beschermen. Dit zijn extra grondwaterbronnen van nationaal belang die gebruikt worden als een tekort aan drinkwater ontstaat. Bijvoorbeeld door klimaatverandering, of door een grote toename van de vraag naar drinkwater. Op 11 november 2016 is de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond uitgekomen. Dit plan moet de ondergrond ordenen. En overheden helpen bij beslissingen over welke ondergrondse activiteiten waar mogelijk zijn.

Drinkwaterinfrastructuur in goede staat houden 

Drinkwaterbedrijven moeten waar nodig de drinkwaterinfrastructuur, zoals waterleidingen en zuiveringsinstallaties, vernieuwen en vervangen. Hiervoor maken zij investeringsplannen. Provincies en gemeenten moeten deze plannen goedkeuren, voordat drinkwaterbedrijven ze mogen uitvoeren. 

Drinkwaterbedrijven moeten de levering van drinkwater garanderen. Ook tijdens een crisis of in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij een overstroming. Hiervoor maken zij leveringsplannen, waarin staat hoe ze dit willen doen.

Deze plannen moeten ze elke 4 jaar herzien. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport moet de leveringsplannen goedkeuren, voordat drinkwaterbedrijven ze mogen uitvoeren.