Beschikbaarheid drinkwater garanderen

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De overheid neemt daarom maatregelen om te zorgen dat er altijd voldoende drinkwater van goede kwaliteit beschikbaar is. Drinkwater wordt gemaakt uit grondwater en oppervlaktewater.  

Grondwaterwinningen beschermen

Het gebied waaruit grondwater wordt gehaald heet een waterwingebied. De grondwaterwinningen (voor grondwater en duinwater) worden beschermd door de provincies. De provincies nemen de maatregelen op in beleidsplannen. De maatregelen zijn ook van belang voor bijvoorbeeld een gemeentelijk rioleringsplan.

Bij de winning van grondwater kunnen huidige en reserve drinkwaterbronnen beschadigd raken. De provincies stellen daarom ook vast waar grondwaterwinning is toegestaan en waar boren en graven (beperkt) verboden is.

Nationale grondwaterreserves worden beschermd door de Rijksoverheid. Dit zijn extra grondwaterbronnen van nationaal belang die gebruikt worden als een tekort aan drinkwater ontstaat. Bijvoorbeeld door klimaatverandering.

Oppervlaktewater beschermen

Oppervlaktewater is het water van meren en rivieren. Oppervlaktewater dat is bestemd voor drinkwater, moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen staan in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn waterbeheerders. Zij zorgen dat oppervlaktewater aan kwaliteitseisen voldoet. Provincies en gemeenten proberen ook te voorkomen dat het oppervlaktewater vervuild raakt. Dat doen ze bijvoorbeeld door in vergunningen eisen te stellen aan het afvalwater dat door bedrijven wordt geloosd.

Drinkwaterinfrastructuur in goede staat houden

Drinkwaterbedrijven maken investeringsplannen om de drinkwaterinfrastructuur, zoals waterleidingen en zuiveringsinstallaties goed te houden. Maar ook om in te spelen op ontwikkelingen zoals klimaatverandering en bevolkingsgroei. Provincies en gemeenten beoordelen deze plannen.

Drinkwaterbedrijven moeten de levering van drinkwater kunnen garanderen. Ook in noodsituaties, bij bijvoorbeeld een overstroming. Hiervoor maken zij leveringsplannen. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport beoordelen de leveringsplannen. Leveringsplannen en investeringsplannen zijn vertrouwelijk en worden elke 4 jaar herzien.