Ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen in de leefomgeving

Gevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk en benzine) kunnen grote schade aanrichten als er een ongeluk mee gebeurt. 

Berekening acceptabel risico voor de leefomgeving

Voor allerlei soorten risico's berekent de overheid de kans dat zoiets iemand overkomt. Bijvoorbeeld voedselvergiftiging. Het risico dat iemand hieraan overlijdt mag niet hoger zijn per persoon dan eens in de 125.000 jaar. Voor de gevolgen van een natuurramp zoals een aardbeving is dit 1 op 500.000 jaar.

Ook bij vervoer, opslag, verwerking en gebruik van gevaarlijke stoffen maakt de overheid gebruik van zulke berekeningen.

Daarnaast kijkt de overheid naar het zogenaamde groepsrisico. Dit cijfer geeft aan hoeveel slachtoffers er tegelijkertijd kunnen vallen: 10, 100 of 1000. Het groepsrisico is dus een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp.

Risico’s zelf nakijken op risicokaart.nl

U kunt zelf op de Risicokaart nakijken waar in Nederland verhoogde risico's zijn. De basisgegevens van deze risicokaarten staan in het Risicoregister.

Vuurwerk

Vuurwerk is een voorbeeld van een explosieve stof die grote schade kan aanrichten in bewoonde gebieden. Rond de jaarwisseling willen veel consumenten vuurwerk kopen. Daarom gelden er strenge regels binnen de bebouwde kom voor vervoer, opslag en verkoop van vuurwerk.

Verantwoordelijkheid risico’s gevaarlijke stoffen

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van gevaarlijke stoffen is verdeeld over een aantal overheden:

  • Externe veiligheid, transport gevaarlijke stoffen en regels voor het op de markt brengen en de uitstoot van stoffen: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
  • Veiligheid binnen bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
  • Veiligheid van consumentenproducten, cosmetica, voedselcontactmaterialen en speelgoed: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  • ​Veiligheid van gebouwen, voorkoming en bestrijding van rampen: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
  • Veiligheidssituatie in de omgeving van risicovolle bedrijven: gemeenten en provincie. Zij moeten er onder meer voor zorgen dat milieuvergunningen aan de eisen voor externe veiligheid en uitstoot van stoffen voldoen.

Overzicht eisen en criteria milieuvergunning

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) geeft vergunningverleners en toezichthouders een overzicht van voorschriften, eisen en criteria om:

  • algemene regels op te stellen;
  • een milieuvergunning te verlenen;
  • toezicht te houden op de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid van bedrijven.

Daarnaast stelt het Activiteitenbesluit regels voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen naar lucht en water.