Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Ook cultuurinstellingen leveren een bijdrage aan cultuuronderwijs.

Primair onderwijs: kerndoelen cultuuronderwijs

De kerndoelen voor het basisonderwijs bepalen de belangrijkste dingen die kinderen moeten leren. De doelen vatten samen waarop scholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van leerlingen.

Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. Leerlingen leren bijvoorbeeld taal, beelden, muziek en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken. En leren daarover communiceren.

Cultuuronderwijs: meer kwaliteit

Rijk, gemeenten, de provincies en de PO-raad willen het cultuuronderwijs in Nederland bevorderen. Het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit geeft basisscholen en culturele instellingen houvast voor meer kwaliteit in het cultuuronderwijs.
In de uitvoering van het programma werkt het ministerie van OCW samen met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie

Ook hebben de 35 grootste gemeenten, de provincies en de PO-raad de afspraak gemaakt zich in te zetten voor cultuuronderwijs. Dit staat in het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs.

Doel Programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Het programma heeft als doel: goed cultuuronderwijs op elke school en voor ieder kind.
Het doel wordt bereikt door:

  • een inhoudelijke basis te bieden met lesontwikkeling en doorlopende leerlijnen, op landelijk niveau onder andere via het Leerplankader, ontwikkeld door het SLO;
  • deskundigheid van leraren en educatief medewerkers van cultuurinstellingen te verbeteren;
  • instrumenten voor de beoordeling van leerlingen aan te reiken, zoals bijvoorbeeld portfolio’s;
  • duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te stimuleren, onder andere via de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Deze 4 punten hangen onderling nauw met elkaar samen. Een doorlopende leerlijn ondersteunt de stimulering van de deskundigheid van leerkrachten. En het geeft ook houvast bij de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen.

Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Een belangrijk onderdeel van het programma is de Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling ondersteunt scholen en culturele instellingen op lokaal en regionaal niveau via subsidies. In de periode 2013 - 2016 startten 54 culturele instellingen programma’s. Hierin werkten zij samen met scholen en gemeenten aan goed cultuuronderwijs. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit loopt nog tot 2020.

Financiering cultuuronderwijs

Vanuit de prestatiebox voor het primair onderwijs is een bedrag van € 11,50 per leerling voor cultuureducatie beschikbaar.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit omvat een budget voor scholen van € 18 miljoen per jaar. Via de prestatiebox en enkele landelijke onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten. Het Rijk draagt € 10 miljoen per jaar bij aan de matchingsregeling. Gemeenten en provincies dragen hier ook € 10 miljoen per jaar aan bij.