Leerplicht

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Leerplicht en kwalificatieplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht

Ouders of verzorgers van jongeren tussen de 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op school. Volgens de leerplichtwet moeten jongeren ook echt naar die school gaan. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Als een leerling van school gaat zonder diploma (startkwalificatie), dan krijgt de gemeente hiervan een melding.
 

Leerplicht begint bij 5 jaar

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Soms is vrijstelling van de leerplicht mogelijk. Kinderen moeten uiterlijk de 1e dag van de nieuwe maand nadat zij 5 zijn geworden naar school.

Kinderen van 4 jaar niet leerplichtig

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niets tegen doen.

Leerplicht tot 16 jaar

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij  het schooljaar dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht: uitgangspunten

Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

De kwalificatieplicht is 1 van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet de maatregel de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Jongeren moeten de kwalificatieplicht vervullen door volledig dagonderwijs te volgen. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren.

De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet.

Rol werkgevers bij kwalificatieplicht

Naast de leerplichtambtenaar en de school hebben ook ouders en werkgevers een rol bij het toezicht op de kwalificatieplicht. Een werkgever die een werknemer onder de 23 jaar aanneemt zonder startkwalificatie, kan ervoor zorgen dat deze werknemer alsnog een startkwalificatie haalt. Bijvoorbeeld door de opleiding van de werknemer te betalen. Of door toe te staan dat de jongere per week een aantal uur werktijd mag inzetten voor studie. 

Verplichtingen leerlingen van 12 jaar en ouder

Jongeren van 12 jaar en ouder hebben een aantal bijzondere verplichtingen op grond van de Leerplichtwet:

  • De rechter kan ze persoonlijk aanspreken op ongeoorloofd schoolverzuim en spijbelen.
  • Als ze zelfstandig wonen, moeten zij de school zelf op de hoogte brengen van ziekte. Of van andere omstandigheden die hen verhinderen naar school te gaan.

Toezicht op leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven.

Vrijstellingen leerplicht

Ouders kunnen in uitzonderingsgevallen beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat uw kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken

De Rijksoverheid. Voor Nederland