Financiële regelingen voor scholen

U kunt voor onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne en andere nieuwkomers een bekostiging krijgen. Hiervoor is de zogenoemde nieuwkomersbekostiging beschikbaar. Omdat het aantal leerlingen uit Oekraïne snel verandert, kunt u aanvullend maatwerkbekostiging aanvragen. 

Wijzigingen reguliere nieuwkomersbekostiging

Oekraïense vluchtelingen lopen mee in reguliere nieuwkomersbekostiging van primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Om dat mogelijk te maken worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • In het vo vervalt per 1 april 2022 de bewijslast voor de datum van binnenkomst in het geval dat de school zelf een datum invoert. Deze wijziging geldt voor onbepaalde tijd. De datum die een school invoert is leidend, ook wanneer op een later moment wel de datum in het BRP bekend is.
 • In het po worden Oekraïners toegevoegd aan de definitie van asielzoekers.

In po is de vraag om bewijslast al eerder uit de regeling gehaald, dus daar is een wijziging voor de bewijslast niet nodig. Hierdoor komen nieuwkomers uit Oekraïne zowel in po als vo in aanmerking voor de nieuwkomersbekostiging:

 • po circa € 11.000 per jaar;
 • vo circa € 12.300 per jaar.

Po en vo-scholen kunnen, net als voor andere nieuwkomers, een aanvraag indienen bij DUO voor deze middelen.

Bekijk meer informatie voor basisscholen over bijzondere bekostiging voor eerste opvang van asielzoekers die onderwijs volgen.

Bekijk meer informatie voor scholen in het voortgezet onderwijs over aanvullende bekostiging voor nieuwkomers.

De reguliere nieuwkomersbekostiging wordt 4 keer per jaar uitgekeerd op basis van 4 peildata.

Aanvullend maatwerkbekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers

U kunt aanvullend maatwerkbekostiging aanvragen, omdat het aantal leerlingen uit Oekraïne snel verandert. De overheid vraagt u dan elke 1e dag van de maand bij te houden hoeveel nieuwkomers u lesgeeft op BRIN 4 niveau. Het gaat hierbij om het totaal aantal nieuwkomers. Niet alleen de nieuwkomers uit Oekraïne. De maatwerkbekostiging geldt voor 2022. U kunt deze nog tot 1 februari 2023 aanvragen. Omdat de instroom van Oekraïense leerlingen is gestabiliseerd verlengt het Rijk de aanvullende maatwerkbekostiging niet. 
Scholen blijven reguliere nieuwkomersbekostiging volgens de peildata ontvangen, ook voor Oekraïense leerlingen. 

2 periodes voor aanvragen maatwerkbekostiging

Er zijn 2 periodes of tijdvakken voor de aanvraag van maatwerkbekostiging. Aan het einde van de periode kunt u maatwerkbekostiging aanvragen. Mail uw aanvraagformulier met in de bestandsnaam po of vo naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanvraagperiodes primair onderwijs

Aanvraagperiodes voortgezet onderwijs

Subsidie expertisedeling nieuwkomers

De subsidie expertisedeling nieuwkomers is een subsidie voor nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen met als doel expertise te delen met reguliere scholen over het geven van onderwijs aan nieuwkomers.

Gewone scholen hebben niet altijd de expertise om een nieuwkomer les te geven. Nieuwkomersscholen of internationale schakelklassen (ISKs) hebben die expertise wel. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs wil deze scholen aanmoedigen om hun kennis met reguliere scholen te delen en heeft hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor scholen die aantoonbaar ervaring hebben met het geven van onderwijs aan nieuwkomersleerlingen en die hun medewerkers willen inzetten om deze expertise te delen met scholen die daar nog minder ervaring mee hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • lesprogramma’s opzetten;
 • intakegesprekken doen;
 • ontwikkelingsplannen maken.

Het gaat hierbij om de inzet van personeel en niet om de aanschaf van materialen.

Dit zijn de uitgangspunten van de subsidie:

 • Er is € 2,5 miljoen subsidie voor scholen uit het primair onderwijs (po). En € 0,5 miljoen voor scholen uit het voortgezet onderwijs (vo). Omdat er minder leerlingen uit Oekraïne in het reguliere vo instromen is er voor het vo minder geld beschikbaar. Ook kreeg het vo via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eerder al extra ondersteuning om kennis te delen.
 • Scholen die op 2 van de 4 peildata voor de nieuwkomersbekostiging in 2021 minstens 30 (po) of 50 (vo) nieuwkomers op school hadden, komen in aanmerking voor de subsidie. Dit zijn de scholen die in aanmerking komen voor de subsidie.
 • De hoogte van de subsidie is:
  • po: € 31.500 tot € 60.000
  • vo: € 7.800 tot € 40.000.

Hoe hoog het bedrag per school precies wordt, hangt af van het aantal aanvragen.

 • Behalve het aantal nieuwkomers op de peildata zijn er geen voorwaarden voor de aanvraag. Wel krijgen scholen achteraf een vragenlijst waarin zij kunnen invullen hoe zij de subsidie hebben besteed. Er kan ook gevraagd worden om handtekeningen van de scholen waarmee zij hun kennis hebben gedeeld.
 • Scholen die niet in aanmerking komen voor de subsidie maar wel expertise hebben, kunnen samenwerken met een school die wel aan de subsidievoorwaarden voldoet. De scholen mogen hier met elkaar financiële afspraken over maken. De school die de subsidie ontvangt blijft hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering.

Neem bij vragen contact op met Dienst Uitvoering Subsidies.