Hoe kunnen scholen Oekraïens onderwijs op afstand aanbieden?

Schoolbesturen hebben soms de mogelijkheid om onderwijs op afstand aan te bieden. De school is altijd verantwoordelijk voor het plannen, verzorgen, de inhoud en de kwaliteit van het afstandsonderwijs. Fysiek aanwezig zijn op school is de norm.

Afstandsonderwijs in het basisonderwijs alleen bij passend onderwijs

In het basisonderwijs – inclusief het nieuwkomersonderwijs op po-niveau – is het niet mogelijk om afstandsonderwijs aan te bieden. Er bestaat één uitzondering voor passend onderwijs, namelijk als een leerling bijvoorbeeld door ziekte tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat is naar school te gaan.

Afstandsonderwijs in het voortgezet onderwijs alleen bij aanpassingen school

In het voortgezet onderwijs – inclusief internationale schakelklassen – hebben schoolbesturen zeer beperkte mogelijkheden om afstandsonderwijs aan te bieden.
Schoolbesturen mogen alleen afstandsonderwijs voor Oekraïense leerlingen verzorgen als:

  • de school dit plant en het opneemt in het lesrooster (afstandsonderwijs geldt niet als huiswerk);
  • de medezeggenschapsraad ermee instemt;
  • het gericht is op de kerndoelen van school;
  • het gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. 

Aanwezig zijn op school is de norm

Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt dat fysiek onderwijs de norm is. De sociale context op school is belangrijk. Leerlingen ontmoeten en leren van elkaar door aanwezig te zijn op school.  

Meer mogelijkheden voor afstandsonderwijs via tijdelijke onderwijsvoorzieningen

In de tijdelijke onderwijsvoorzieningen (tov) voor Oekraïense leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs heeft een schoolbestuur meer mogelijkheden om gedeeltelijk en tijdelijk afstandsonderwijs uit Oekraïne aan te bieden. Schoolbesturen mogen afstandsonderwijs voor Oekraïense leerlingen verzorgen als:

  • een school niet genoeg bevoegde leraren heeft om onderwijs op locatie aan te bieden;
  • het past in het onderwijsprogramma van de tijdelijke onderwijsvoorziening;
  • het gebeurt onder toezicht van bekwaam personeel.

Omdat afstandsonderwijs onderdeel is van het onderwijsprogramma, moet een schoolbestuur afstandsonderwijs opnemen  in het inrichtingsplan van een tov.

Een schoolbestuur kan via het zakelijk portaal van DUO een tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense leerlingen beginnen.

Meer informatie

In de Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne staat meer informatie over onderwijs aan kinderen en jongeren uit Oekraïne.