Aanpak lerarentekort

De laatste jaren zijn er minder nieuwe leraren bij gekomen. En er gaan de komende jaren veel leraren met pensioen. Als er niets verandert, dreigt een lerarentekort. Het verschilt per sector en regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. Het kabinet vindt het lerarentekort een groot probleem.

Ruim € 459  miljoen extra voor aanpak lerarentekort

Het kabinet trekt deze regeerperiode 459,5 miljoen extra uit voor de aanpak van het lerarentekort. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft dat op 1 november 2019 met de vakbonden en werkgevers afgesproken in een convenant. De afspraken zijn erop gericht om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. 
Lees de Kamerbrief over de aanpak van het lerarentekort en het Convenant aanpak lerarentekort.

Infographic: Waar gaat de € 459,5 miljoen naartoe die het kabinet extra heeft uitgetrokken voor de aanpak van het lerarentekort?

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het lerarentekort wordt op veel verschillende manieren aangepakt. Bijvoorbeeld door het verhogen van de zijinstroom vanuit andere sectoren buiten het onderwijs. In 2020 is hier €21,2 miljoen voor beschikbaar. 

Omdat de onderwijsarbeidsmarkt sterk verschilt per regio, wordt de regionale aanpak van het lerarentekort gestimuleerd. In 2020 en de jaren erop met €13 miljoen per jaar.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

Schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Subsidie aanvragen kan vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019. Hiermee kunnen schoolbesturen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren om het lerarentekort aan te pakken. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs en 250.000 euro voor het voortgezet onderwijs. Als ook het mbo meedoet, kan er 75.000 euro extra worden aangevraagd. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) krijgen elk een miljoen euro.

Primair onderwijs

Steeds meer basisscholen hebben last van het lerarentekort in het primair onderwijs. Het tekort was in 2017 in de Randstad al te merken. De komende jaren zullen overal meer leraren basisonderwijs nodig zijn. Wel blijven de regionale verschillen groot.

Invalkrachten primair onderwijs mogen vaker invallen

Vanaf schooljaar 2018-2019 mogen scholen invalkrachten meerdere tijdelijke contracten achter elkaar aanbieden als zij zieke leraren vervangen. De regels over de ketenbepaling voor tijdelijke contracten zijn voor invalwerk binnen het primair onderwijs lastig in te passen. Daarom geldt nu een uitzondering.

Voortgezet onderwijs

Vooral voor vakken waar nu al grote tekorten zijn, zijn weinig leraren beschikbaar. Bijvoorbeeld voor de vakken informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, gezondheidszorg & welzijn en klassieke talen. Daar lijkt het lerarentekort in het voortgezet onderwijs voorlopig zo te blijven. Voor andere vakken zullen de komende jaren bijna geen tekorten meer zijn.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

In het mbo werken relatief veel oude leraren. De komende jaren gaan veel leraren met pensioen. Voor de specifieke beroepsgerichte vakken concurreert het mbo met de reguliere arbeidsmarkt. De algehele werkloosheid neemt af, er komen steeds meer banen bij. Deze concurrentie op de arbeidsmarkt kan daardoor voor lerarentekorten zorgen. 

Leraar worden

Informatie over hoe u leraar wordt staat onder vragen en antwoorden. U kunt ook de checklist word leraar invullen.