Toezicht op woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties houdt (extern) toezicht op woningcorporaties. Dit houdt in zowel financieel toezicht als toezicht op de integriteit en de prestaties van de corporaties. Het interne toezicht is in handen van de raad van toezicht.

Onafhankelijk toezichthouder

De Autoriteit Woningcorporaties is onafhankelijk van de corporaties en de politiek. De autoriteit kan zelf onderzoeken starten en rapporten openbaar maken. Ook mag ze zelfstandig ingrijpen  bij corporaties, bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of zelfverrijking. De Autoriteit Woningcorporaties is een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport .

Taken van de Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties controleert woningcorporaties onder meer op de volgende punten:

  • beoordelen van de integriteit van het bestuur (governance);
  • toetsen of bestuurders van corporaties en leden van de raad van toezicht geschikt en betrouwbaar zijn.
  • toestemming verlenen (of niet) als een woningcorporatie samenwerking zoekt met een andere corporatie of instelling ,
  • beoordelen van de financiële positie van  corporaties.
  • toezicht houden op dochtermaatschappijen van woningcorporaties.

Intern toezicht woningcorporaties: raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) van een woningcorporatie heeft de plicht de minister van Wonen en Rijksdienst ‘actief te informeren’ over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld als de RvT twijfel heeft aan de integriteit van een bestuurder. Of als een woningcorporatie liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen heeft.