Publicatie wetswijziging ouderparticipatiecrèches

Op 1 maart is de wijziging van de ‘Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches’ gepubliceerd. Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, vallen per 1 juli 2021 officieel onder de Wet Kinderopvang. De wetswijziging is voortgekomen uit een afspraak uit het regeerakkoord. 

Op dit moment zijn er in Amsterdam en Utrecht in totaal zeven ouderparticipatiecrèches (opc’s). Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen deze opc’s vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko): de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium. In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit aantonen. Deze eisen zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere vastleggen hoe zij in scholing van de ouders voorzien, stabiliteit bieden aan de kinderen en hoe de opc’s intern georganiseerd zijn. Alle andere huidige en toekomstige - voor kinderopvang geldende - kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van opc’s behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer een nieuwe opc wordt opgericht, geldt een aanloopperiode voordat ouders aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. In het wetsvoorstel was een aanloopperiode van twee jaar opgenomen. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is bezien of de aanloopperiode verkort zou kunnen worden. Dit zou echter niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit en de oordeelsvorming op de kwaliteit. Besloten is om de aanlooptijd te verkorten naar een jaar en drie maanden. De toezichthouder gebruikt deze periode om onderzoek te doen naar continuïteit en kwaliteit bij nieuwe opc’s.

Bekijk meer informatie over de wetswijziging opc’s