Nederland en Duitsland wijzigen het belastingverdrag

Nederland en Duitsland hebben een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.

Het wijzigingsprotocol is op woensdag 24 maart 2021 in Den Haag ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Met dit protocol wordt de verdeling van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onder andere om het zogenoemde Krankengeld (uitkering bij ziekte) en Elterngeld (uitkering voor ouders met jonge kinderen). Hiermee wordt bereikt dat in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook mag belasten. Deze regel zorgt er daarmee onder meer voor dat Duitse netto-socialezekerheidsuitkeringen niet in Nederland belast worden terwijl deze in Duitsland vrijgesteld zouden zijn.

Daarnaast hebben Duitsland en Nederland afspraken gemaakt die voorkomen dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Dit is gedaan door antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking op te nemen, waarmee het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ook voldoet aan de minimumstandaard van dit project.

Nederland en Duitsland verkennen los van dit wijzigingsprotocol nog of het mogelijk is om voor de thuiswerkdagen van grensarbeiders een specifieke regeling in het belastingverdrag overeen te komen. Nederland heeft met Duitsland wel al tijdelijke afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in coronatijd. Hierover is hier meer informatie te vinden.

In Nederland en Duitsland wordt het wijzigingsprotocol nu ter goedkeuring voorgelegd aan beide parlementen. Na goedkeuring in beide landen, zal het verdrag van toepassing worden.