Vrijheid voor en acceptatie van LHBTIQ-personen in de Europese Unie van groot belang

"Jezelf zijn is geen ideologie. Je voelt je thuis in de EU. De EU is een ruimte van LHBTIQ-vrijheid. LHBTIQ-vrije zones zijn zones zonder menselijkheid." Met deze woorden herinnerde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, er op 11 maart van dit jaar aan dat de Europese Unie een zone van LHBTIQ-vrijheid is. Waarom is het, nu de gelijke rechten de afgelopen decennia door wetgeving zijn versterkt, zo cruciaal om deze opnieuw te benadrukken? Op de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie vragen diverse Europese bewindspersonen aandacht voor vrijheid en acceptatie van LHBTIQ-personen.

Hoewel het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de internationale mensenrechtenwetgeving het genot van mensenrechten door LHBTIQ-personen beschermen, is de situatie van LHBTIQ-personen vandaag de dag zeer zorgwekkend. In 2019 voelde 43% van de LGBT-personen in de Europese Unie zich gediscrimineerd, tegenover 37% in 2012 (bron : Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten).

Geweld en discriminatie treffen onze medeburgers op alle gebieden van hun leven. LHBTIQ-personen worden geconfronteerd met onevenredig veel onveiligheid en geweld - vooral de jongsten - en met discriminatie bij de toegang tot werk of moeilijkheden bij de toegang tot gezondheidszorg. Bovendien is er een toename van haatzaaiende uitlatingen en anti-LHBTIQ-haat op sociale netwerken en stigmatisering die zelfs zover gaat dat hun identiteit wordt ontkend. Deze aanvallen tegen LHBTIQ-personen zijn onduldbaar en druisen in tegen de kernwaarden van de Europese Unie. In deze context loopt een groot aantal LHBTIQ-personen een verhoogd risico op marginalisering en sociale uitsluiting.

Wij, de ministers van de lidstaten van de Europese Unie, bevestigen opnieuw dat eenieder in veiligheid moet kunnen leven en van de uitoefening van zijn mensenrechten en fundamentele vrijheden moet kunnen genieten. Overal op ons grondgebied moeten schendingen en misbruiken van de mensenrechten van LHBTIQ-personen vastberaden worden bestreden en streng worden veroordeeld. Wij zullen ons nooit vereenzelvigen met sociale projecten die verdelen en uitsluiten.

De publicatie door de Europese Commissie van de eerste EU-strategie voor gelijke behandeling van LHBTIQ-personen is een belangrijke stap naar verbetering van de gelijke behandeling en de situatie van LHBTIQ-personen, en het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de strategie, in overeenstemming met onze nationale strategieën, uit te voeren, teneinde LHBTIQ-personen te beschermen en hun insluiting te bevorderen. Terwijl sommige lidstaten van de Europese Unie de sintels van de anti-LHBTIQ-haat in Europa aanwakkeren, zijn wij verheugd dat het Europees Parlement op 11 maart 2021 een resolutie heeft aangenomen waarin de Europese Unie wordt uitgeroepen tot een "zone van vrijheid voor LHBTIQ-personen". Maar we moeten ook verder gaan.

Dat begint met de mobilisatie van alle hefbomen die het EU-recht biedt, door systematisch de Europese financiering op te schorten wanneer de rechten van LHBTIQ-personen worden geschonden, en, wanneer de wet dat toelaat, moedigen wij de Europese Commissie aan om een rechtszaak aan te spannen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Dit houdt vervolgens in dat LHBTIQ-personen beter moeten worden beschermd tegen alle vormen van haatmisdrijven en haatuitingen, zodat iedereen in de Europese Unie tegen dergelijke schendingen en misbruiken wordt beschermd.

Tot slot vereist dit dat vanuit juridisch oogpunt rekening wordt gehouden met de diversiteit van de gezinnen in Europa, op basis van de behoefte aan wederzijdse erkenning van gezinsrelaties in de EU en de volledige uitoefening van de vrijheid van verkeer voor LHBTIQ-personen en regenbooggezinnen.

Europa is niet alleen een economisch project. Het is een politiek project. Het heeft een verhaal. Het heeft waarden. Die van de geleidelijke emancipatie van volkeren, gebaseerd op de ideeën en waarden van de Verlichting. Daarom kunnen we niet toestaan dat de afwijzing van LHBTIQ-personen zich op Europese bodem vestigt.

Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie, zeggen wij tegen alle Europeanen dat zij trots kunnen zijn op wie zij zijn. Europa is een unie van vrijheid, gelijkheid en eerbiediging van de grondrechten.

Wij zullen geen compromissen sluiten over deze beginselen.

--

Ondertekend door:

Nederland

mevrouw Ingrid van Engelshoven

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

België

mevrouw Sarah Schlitz

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

Cyprus

mevrouw Emily Yiolitis

Minister van Justitie en Openbare Orde van Cyprus

Denemarken

de heer Peter Hummelgaard

Minister van Werkgelegenheid en minister van Gelijke Kansen

Estland

mevrouw Signe Riisalo

Minister van Sociale Bescherming

Finland

de heer Thomas Blomqvist

Minister van Noordse Samenwerking en Gelijkheid

Frankrijk

mevrouw Elisabeth Moreno

Gevolmachtigd minister voor Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke Kansen, toegevoegd aan de minister-president

Duitsland

mevrouw Franziska Giffey

Minister van Gezinszaken, Bejaarden, Vrouwen en Jeugdzaken

Ierland

de heer Roderic O'Gorman

Minister van Kinderen, Gelijkheid, Gehandicapten, Integratie en Jeugdzaken

Italië

mevrouw Elena Bonetti

Minister van Gelijke Kansen en Gezinszaken

Luxemburg

mevrouw Corinne Cahen

minister van Gezinszaken en Integratie

Malta

de heer Edward Zammit Lewis

Minister van Justitie, Rechtsgelijkheid en Bestuur

Spanje

mevrouw Irene Montero

Minister van Gelijkheid

Zweden

mevrouw Märta Stenevi

Minister van Gendergelijkheid en Huisvesting, belast met Stadsontwikkeling, Bestrijding van segregatie en Discriminatie