Kabinet presenteert schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Deze regeling is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden. De schade in Limburg en een deel van Noord-Brabant is immens. Voor alle getroffenen is hun verzekering het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn reeds gestart met het vergoeden van geleden schade. Zoals direct na de ramp aangekondigd wil het kabinet burgers, bedrijven, organisaties en overheden graag financieel bijstaan met een tegemoetkoming in onverzekerbare schade. 

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: “De mensen in Limburg zaten al even te wachten op deze regeling. Ik ben blij dat ik hen eindelijk meer duidelijkheid kan geven over wat het kabinet gaat vergoeden. Gisteren was ik nog in het rampgebied en heb ik met eigen ogen gezien hoeveel schade het water heeft aangericht. De impact op de mensen in het gebied is nog steeds groot evenals de gemeenschappelijke instelling om er weer bovenop te komen. Brandweer, politie en andere hulpverleners hebben een prestatie geleverd bij de acute bestrijding van de ramp en hebben mensen in veiligheid gebracht. Het kabinet neemt nu de stap die daarna komt: tegemoetkoming voor onverzekerbare schade.”

Wts

De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied (zie kaart) bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide. 

Tegemoetkomingen

De hoogte van de tegemoetkomingen zijn per categorie vastgesteld:

Particulieren

Personen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:

 • 90% van de schade aan de woning
 • 90% van het schadebedrag tot aan € 36.000 aan de inboedel
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597).

Het kabinet heeft besloten bij schrijnende gevallen ook welwillend te willen kijken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt.

Bedrijven

Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij:

 • Schade aan vaste en vlottende activa
 • Teeltplanschade
 • Veehouderijschade
 • Opstartkosten
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn).

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%. 

Kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen

Kerkgenootschappen, verenigingen of stichtingen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen  in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:

 • 90% van de schade aan gebouwen
 • 90% van het schadebedrag, tot aan € 36.000 aan de inboedel
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597).

Overheden

Overheden die onverzekerbare onvermijdbare en niet verhaalbare, schade hebben kunnen in aanmerking voor een tegemoetkoming van:

 • 58,5% van de schade aan openbare infrastructuur
 • 58,5% van de schade aan vlottende en vaste activa
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn).

Een aantal gemeenten is zwaar getroffen door de wateroverlast. Omdat de Wts slechts in een deel van deze kosten tegemoet komt, worden deze gemeenten met een specifieke uitkering gecompenseerd. Het betreft de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Meerssen en mogelijk nog een aantal anderen.

Andere regelingen

Eerder maakt het kabinet al bekend dat de coronasteunmaatregelen NOW en TVL beschikbaar zijn voor ondernemers wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. Ten aanzien van omzetderving biedt de Wts een uitdrukkelijke uitsluiting. Het kabinet wil evenwel het gesprek hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers voeren, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. 

Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten (ten opzichte van een driemaands periode in 2019) kunnen terecht bij het NOW loket van het UWV. Met die loonsteun kunnen zij hun personeel blijven doorbetalen. Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. 

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal (juli, augustus, september) van dit jaar gaat 31 augustus open. Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben en aan de voorwaarden voldoen kunnen voor die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten bij de RVO. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde. 

Boeren, akkerbouwers en telers kunnen als gevolg van het afstromend water en overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom krijgen agrariërs een extra mogelijkheid om tot 24 augustus het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan te vragen.

In goed overleg is met de provincie afgesproken in de uitvoering eveneens welwillend te kijken naar compensatie voor de buitendijkse gebieden (uiterwaarden) in de nabijheid van primaire waterkeringen, bij hele specifieke gevallen in Limburg die mogelijk tussen wal en schip dreigen te vallen.

Melden bij RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.

Het meldpunt is sinds afgelopen maandag open. Meer informatie en het meldingsformulier vindt u op de website van de RVO via Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021.