Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen

Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. Deze maatregelen zouden bij voorkeur in Europees verband worden geregeld. Omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt wordt nationale spoedwetgeving voorbereid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financien ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Daarna wordt het ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer. Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. Het leidt niet tot meer bevriezingen.

In het wetsvoorstel wordt ook een verbod om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied geregeld. Doorstroomvennootschappen zijn rechtspersonen die behoren tot de groep van het trustkantoor en die gebruikt worden om cliëntgelden, zoals dividenden of royalty’s, voor fiscale doeleinden ‘doorheen te laten stromen’. Daarom wordt voorgesteld om het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van doorstroomvennootschappen door trustkantoren geheel te verbieden. Deze maatregel is eerder door het vorige kabinet aangekondigd.

Nederland is een van de landen met een grote trustkantorensector, hoewel die door strengere regulering in omvang is afgenomen. Trustkantoren verlenen diensten die vermogende personen of bedrijven helpen hun geldstromen te structureren. Diensten zoals het verstrekken van een postadres/bezoekadres aan een vennootschap in combinatie met het verrichten van administratieve diensten zoals het verzorgen van de administratie, juridisch advies of het doen van belastingaangifte, of het optreden als bestuurder voor een vennootschap.