Kabinet maakt werk van terugdringen aantal belastingregelingen

Het kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Dit staat in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het belastingstelsel bevat een flink aantal fiscale regelingen. Dat zijn uitzonderingen zoals aftrekposten, verlaagde tarieven of vrijstellingen. Iedere uitzondering leidt tot een ingewikkelder belastingstelsel én tot budgettaire derving. Het is daarom extra belangrijk om deze regelingen goed te evalueren en hier ook acties aan te verbinden. Het kabinet geeft daarmee ook opvolging aan het advies van de Algemene Rekenkamer. Ook als er op andere wijze signalen of twijfels over een belastingregeling binnenkomen, kan deze onder de loep worden genomen.

Staatssecretaris Van Rij: “Het is voor burgers en bedrijven vaak lastig om een weg te vinden in de vele belastingregels en regelingen. Voor de Belastingdienst is complexe regelgeving vaak niet eenvoudig uitvoerbaar. En voor de beleidsmaker en de politiek wordt het steeds lastiger om te doorgronden welke gevolgen beleid en wetgeving hebben voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst. In deze kabinetsperiode zetten we daarom de eerste stappen richting een eenvoudiger belastingstelsel. Dat doen we onder andere door het afschaffen of versoberen van belastingregelingen bij een negatieve evaluatie.  En ook doordat we de uitvoering consequent betrekken bij het maken van nieuwe wetten of regels.”

Bij de evaluaties wordt gekeken of belastingregelingen doeltreffend en doelmatig zijn. Gebeurt er wat er is afgesproken, heeft de regeling een duidelijk doel en is overheidsingrijpen noodzakelijk? Zijn er andere of goedkopere manieren om hetzelfde resultaat te bereiken? Het kabinet zegt toe dat als het antwoord op één van deze vragen bij aankomende evaluaties negatief is, het uitgangspunt is om deze regeling af te schaffen of te versoberen. Ook kan het een optie zijn om een belastingregeling om te zetten in een subsidie.

De komende tijd zijn onder andere evaluaties gepland van het verlaagde btw-tarief, verschillende ondernemersregelingen, de innovatiebox en bijzondere regelingen in de autobelastingen. Hiervan wordt jaarlijks een overzicht gegeven in de Miljoenennota. Ook worden de komende tijd verschillende regelingen afgeschaft, zoals de schenkingsvrijstelling van de eigen woning, de middelingsregeling en de fiscale oudedagsreserve. Het kabinet wil voor de zomer van 2023 komen met een aanpak waarin verdere stappen staan om het belastingstelsel te vereenvoudigen.

In de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda staat een overzicht en een eerste uitwerking van alle belastingmaatregelen die het kabinet de komende tijd verwacht naar de Tweede Kamer te sturen. Het belastingstelsel wordt steeds verder gemoderniseerd, zoals met voorstellen waarmee het belastingstelsel eerlijker wordt en waarbij via de belastingen een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatdoelen. 

Ook geeft het kabinet aan welke ambities het heeft voor de uitvoering van de Belastingdienst. Zoals het centraal stellen van burgers en bedrijven, de basis van de organisatie op orde brengen, openstaan voor signalen en het erkennen en oplossen van gemaakte fouten.

De Tweede Kamer wordt met de fiscale beleids-en uitvoeringsagenda eerder dan voorheen geïnformeerd over nog in te dienen wetgeving en de consequenties hiervan voor de uitvoering. Dit draagt bij aan meer transparantie en meer gelegenheid om de parlementaire behandeling voor te bereiden. Ook de toezegging om bij alle fiscale wetsvoorstellen actief de onderliggende ambtelijke beslisnota’s openbaar te maken levert meer transparantie op.