Kabinet gaat met nieuw programma regeldruk per sector terugdringen

Mkb-ondernemers merken te weinig wat de landelijke overheid doet tegen regeldruk. Daarom verandert het kabinet sterk van aanpak en gaat zich richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak. Deze maatregel is één van de onderdelen van het nieuwe programma waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, akkoord is gegaan.

De bedrijfstakaanpak start in zes sectoren: kappers, hotels met restaurant, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, bouw- of onderhoudsbedrijven en kledingwinkels. Dit gebeurt op basis van zogenoemde mkb-indicatorbedrijven waarin vrijwel alle wettelijke verplichtingen voor mkb-bedrijven zich voordoen. Zo brengt het kabinet op ondernemersniveau knelpunten en de kosten daarvan in kaart. Dat leidt daarna tot sectorprogramma’s om samen met ondernemingen, brancheorganisaties, andere overheden en uitvoeringsorganisaties daadwerkelijk regeldruk terug te dringen.

In de aanloop naar dit besluit van de ministerraad zijn in een jaar tijd meer dan twee derde van de knelpunten in wet- en regelgeving, die ondernemersvertegenwoordigers in juni 2021 aandroegen bij het kabinet, opgelost of opgepakt.

Minister Adriaansens: “Ondernemers willen minder regels. De overheidsaanpak van regeldruk was te ongericht en leidde daardoor nog niet tot het optimale resultaat. Daarom gaan we dus nu gedetailleerder per sector te werk. En we hebben besloten om actiever de ontwikkeling van regeldruk(kosten) bij te houden. Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen. En kunnen bedrijven zich gaan richten op waar ze goed in zijn: ondernemen.”

Overige maatregelen nieuwe aanpak regeldruk

Het nieuwe programma bestaat naast de sectoraanpak uit diverse andere maatregelen. De toepassing van de MKB-toets, een panel waarin ondernemers vooraf aan mogen geven of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn, zal verder worden verbeterd. Bijvoorbeeld door ná de invoering van regels ook terug te gaan kijken naar de werking. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt daarnaast een permanent adviesorgaan van de overheid. Er wordt nog gekeken hoe de taken van het ATR verder worden uitgebreid.

Met een online dashboard gaat het kabinet actiever dan voorheen communiceren over de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. Het dashboard geeft bovendien inzage in de feitelijke ontwikkeling van de totale regeldrukkosten in Nederland. Inzage in die kosten zal vooral worden gebruikt om te kijken in welke sectoren of domeinen de regeldruk het hoogst oploopt en te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

Regelgeving moet eerlijk speelveld bevorderen

Met regelgeving creëert de overheid een eerlijker speelveld voor alle ondernemers, nationaal en internationaal, en beschermt het consumenten en werknemers. Veel ondernemers zien regelgeving nog te vaak als lastig, complex en kostbaar. Tegelijkertijd zijn ze er ook bij gebaat, omdat regelgeving houvast en bescherming biedt tegen marktmacht. Het doel is om de balans te vinden tussen regels die werken en tegelijkertijd de regeldruk beperken.

De Tweede Kamer krijgt vanaf begin 2023 reguliere voortgangsrapportages met informatie over de resultaten van het programma.