Kabinet wil aanvullende maatregelen om dividendstripping beter aan te pakken

Het kabinet wil aanvullende maatregelen nemen om dividendstripping aan te pakken. Het is namelijk onwenselijk dat door deze vorm van belastingontwijking geen of minder dividendbelasting wordt betaald. Maar met de huidige wet- en regelgeving is dit niet altijd goed mogelijk. De komende tijd worden aanvullende maatregelen onderzocht en verder uitgewerkt.

Bij dividendstripping worden de economische en juridische rechten tot dividenden opgesplitst om zo een belastingvoordeel te behalen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld het juridisch eigendom van de aandelen (tijdelijk) uitgeleend aan een andere partij die een gunstigere belastingsituatie heeft, zoals bijvoorbeeld een Nederlandse aandeelhouder die de dividendbelasting wel kan verrekenen. Hierdoor wordt de heffing van dividendbelasting beperkt of voorkomen.

Staatssecretaris Marnix van Rij: “Het kabinet vindt het ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder belasting betalen. De complexiteit en het internationale karakter van dividendstripping laten zien dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn. Nieuwe, aanvullende maatregelen zijn daarom noodzakelijk.”

Het kabinet heeft de afgelopen periode onderzocht hoe de aanpak van dividendstripping het beste kan worden verbeterd. Ook is er een internetconsultatie gehouden om de impact van mogelijke alternatieve maatregelen in kaart te brengen. Het kabinet gaat de komende tijd de volgende aanvullende maatregelen onderzoeken en verder uitwerken om dividendstripping effectiever te bestrijden:

  • Beperken verrekening of teruggaaf van dividendbelasting (netto rendement/grondslag-benadering);
  • Strengere documentatieverplichtingen;
  • Wettelijk vastleggen van de peildatum waarop wordt bepaald wie het recht heeft het dividend te ontvangen;
  • Introductie van een wettelijke bepaling waarmee kan worden bepaald of een persoon (samen met verbonden partijen) het economisch belang bij de aandelen houdt.

Er wordt verder onderzocht of het mogelijk is om deze alternatieven om te zetten in goed werkende en goed uitvoerbare maatregelen. Ook wordt er gekeken op welke wijze de informatie- en bewijspositie van de Belastingdienst kan worden verbeterd. Daarnaast wordt er ook verder onderzocht of er een aanvullende maatregel moet komen die zich richt op pensioenfondsen. 

Internationale ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden ook gevolgd, omdat dividendstripping zich veelal over landsgrenzen heen afspeelt. Omdat dividendstripping zich steeds verder ontwikkeld, is het ook belangrijk tijdig bij te kunnen sturen waar nodig. Daarom gaat het kabinet de nieuw in te voeren maatregelen monitoren.

De komende tijd wordt verder onderzoek gedaan en wordt er gekeken of en hoe deze maatregelen uitgewerkt kunnen worden in een wetsvoorstel.